Община Сопот

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 И ЧЛ.35, АЛ.1, Т.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ОБЩИНА СОПОТ

 

О Б Щ И Н А  С О П О Т

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията

и за отнемане на незаконно придобито имущество

Входящ

Дата

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл

Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество -файл

1

31.05.2018г.

Димитрина  Нешева Ганчева

Директор дирекция СА

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

2

05.06.2018г.

Наталия Генчева Генчева

Старши специалист

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

3

06.06.2018г.

Алекси Петков Ковачев

Старши експерт

 

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

4

06.06.2018г.

Велислава Георгиева Лачева

 

Старши специалист

 

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

5

06.06.2018г.

Валя Христова Куйкова-Пулева

Финансов контрольор

 

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

6

06.06.2018г.

Донка Николова Минчева

Директор ЦОП

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

7

06.06.2018г.

Хюлия Асанова Алимова

Старши специалист- касиер МДТ

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

8

06.06.2018г.

Светла Маринова Андонова

Главен специалист

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

9

06.06.2018г.

Михаил Цанков Христов

Старши специалист-призовки

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

10

06.06.2018г.

Йордан Георгиев Кънчев

Юрисконсулт

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

11

06.06.2018г.

Нено Драгнев Виришапков

Директор дирекция ОА

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

12

06.06.2018г.

Нина  Малинова Маринова

Старши специалист

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

13

06.06.2018г.

Надежда Захариева Тодорова

Главен счетоводител

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

14

06.06.2018г.

Дора Иванова Пеева

Младши експерт ГРАО

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

15

06.06.2018г.

Недялка Маринова Тодорова

Специалист-секретар на председателя на ОбС

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

16

06.06.2018г.

Мария Алексиева Гурцова -Николова

Старши експерт- ОА

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

17

06.06.2018г.

Атанаска Иванова Селакова

Главен специалист

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

18

06.06.2018г.

Владимир Димитров Клаклов

Старши експерт ОМП, СИ и ГЗ

З А Л И Ч Е Н О

 

19

07.06.2018г.

Димитър Митков Дишлиев

Главен специалист

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

20

07.06.2018г.

Борислава Ромеова Петрова-Нанкина

Директор, Къща музей „Иван Вазов“

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

21

07.06.2018г.

Ивелина Николаева Николова

Специалист ЕЗГВР

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

22

07.06.2018г.

Пенка Маркова Терзиева

Директор ЦРД

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

23

07.06.2018г.

Веселин Иванов Николов

Старши експерт СДП

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

24

07.06.2018г.

Иванка Генчева Янчева

Директор на КСУ

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

25

07.06.2018г.

Катя Панова Енкина

Директор ДГ „Роза“

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

26

07.06.2018г.

Ивона Георгиева Павлова

Младши експерт

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

27

07.06.2018г.

Мария Петрова Димитрова

Старши специалист БФ

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

28

07.06.2018г.

Диляна Станимирова Дойчинова

Специалист „счетоводител програми“

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

29

07.06.2018г.

Наташа Владимирова Брайчева

Директор  ДГ „Приказен свят“

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

30

07.06.2018г.

Атанас Маринов Маринов

Старши специалист-Системен администратор

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

31

07.06.2018г.

Гергана Димитрова Стойчева

Специалист Еврофондове

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

32

07.06.2018г.

Надежда Лалева Цонкова

Младши експерт ЧР и ТРЗ

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

33

07.06.2018г.

Калина Георгиева Чилингирова

Главен специалист общинска собственост

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

34

08.06.2018г.

Нонка Танкова Талева

Старши специалист АО кметство с. Анево

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

35

08.06.2018г.

Евгения Георгиева Димитрова

Старши специалист-счетоводител проекти

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

36

08.06.2018г.

Росица Дончева Гаврилска

Директор ДТ „Слънчево детство“

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

37

08.06.2018г.

Мехмед Алиев Тухчиев

Секретар

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

38

14.06.2018г.

Иванка Драгнева Виришапкова

Мл. експерт -СХД

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

39

27.06.2018г.

Иван Георгиев Луков

Специалист- ОМП, СИ, ГрЗ

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

40

04.07.2018г.

Деница Герова Нанкина

Старши специалист- счетоводител проекти

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

41

18.07.2018г.

Гергана Иванова Попова

Старши специалист-касиер

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

42

14.08.2018г.

Милена Кирилова Радева

Специалист-ЕЗГВР

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

43

04.10.2018г.

Васко Ганчев Попов

Главен специалист ВО

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

44

11.10.2018г.

Дафина Христова Гръблева

Старши специалист-

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

45 13.03.2019г. Марияна Венелинова Кънчева Управител социални услуги в общността чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли
46 29.03.2019г. Ани Георгиева Стефанова Специалист - еврофондове чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли
47 24.09.2019г. Полина Димова Йорданова Специалист - еврофондове чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 
пожари