Община Сопот

 

Структурни звена и длъжностни
наименования

Име, Презиме, Фамилия

 

Кмет община

Деян Филчев Дойнов

Заместник кмет община

Николай Петков Новаков

Секретар

Мехмед Алиев Тухчиев

Финансов контрольор

Валя Христова Куйкова-Пулева

Главен архитект

Иван Иванов Нечев

Кмет кметство с. Анево

Николай Симеонов Николов

 

Дирекция „Обща администрация”

 

Директор

Нено Драгнев Виришапков

Главен счетоводител

Надежда Захариева Тодорова

Старши счетоводител - ВК

 

Юристконсулт

Йордан Георгиев Кънчев

Главен специалист - деловодител

Светла Маринова Андонова

Старши специалист – счетоводител РЗ

Велислава Георгиева Лачева

Старши специалист - касиер

Гергана Иванова Попова

Старши специалист - касиер

Наталия Генчева Генчева

Старши специалист - счетоводител БФ

Мария Петрова Димитрова

Старши специалист – счетоводител проекти

Евгения Георгиева Димитрова

Старши специалист – системен администратор

Атанас Маринов Маринов

Старши специалист - призовки

Михаил Цанков Христов

Специалист – счетоводител програми

Диляна Станимирова Дойчинова

Специалист - еврофондове

Полина Димова Йорданова

Специалист - еврофондове

Гергана Димитрова Стойчева

Домакин

Десислава Иванова Атанасова

 

Дирекция „Специализирана администрация”

 

Директор

Димитрина Нешева Ганчева

Старши експерт – административно обслужване

Мария Алексиева-Гурцова-Николова

Секретар МКБППМН

 

Старши експерт – ОМП, сигурност на

информацията и гражданска защита

Владимир Димитров Клаклов

Старши експерт – стопански дейности и

програми

Веселин Иванов Николов

Младши експерт – търговия, транспорт и

концесии

Ивона Георгиева Павлова

Младши експерт - социални и хуманитарни дейности

Младши експерт – гражданска регистрация и

административно обслужване

Дора Иванова Пеева

Младши експерт – човешки ресурси и ТРЗ

Надежда Лалева Цонкова

Главен специалист – връзки с обществеността и

секретар на кмета

Милена Маркова Попова

Главен специалист – общинска собственост и

управление на общ. имущество

Калина Георгиева Чилингирова

Главен специалист – параграф 4

Атанаска Иванова Селакова

Главен специалист – строителство

Димитър Митков Дишлиев

Старши специалист – административно

Обслужване Кметство Анево

Нонка Танкова Талева

Специалист – екология, земеделие, гори и

водни ресурси

Ивелина Николаева Николова

Специалист – секретар на председателя на Обс

Недялка Маринова Тодорова

 

Сектор „Местни данъци и такси”

 

Началник сектор

 

Старши експерт

Алекси Петров Ковачев

Старши специалист

Хюлия Асанова Алимова

Старши специалист

Нина Малинова Нанева

 
пожари