Община Сопот

 ОБЩИНА  СОПОТ

 

 

О Б Щ И Н А  С О П О Т

 

СТАНОВИЩЕ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 

По повод постъпило Заявление с вх.№ С-4498/05.11.2018 г. от Стойко Цочев Цочев лично и като пълномощник , с искане  за частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ -  68080.174.576 – жилищно строителство и УПИ -  68080.174.577 – жилищно строителство .

Считам, че искането е допустимо и законосъобразно.

При изготвяне на проектите е необходимо да се спазват: ЗУТ, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на територията  и Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 

Главен архитект на Община Сопот:

арх. Иван Нечев

 

 

З А П О В Е Д

РД-09-294

гр.Сопот 12.11.2018 г.

 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  и постъпило Заявление с вх.№ С-4498/05.11.2018 г. ведно с нотариален акт №17, т.V, д.784/2016 г., Задание за проектиране на ПУП- ЧИ на ПРЗ на УПИ -  68080.174.576 и  УПИ -  68080.174.577 по КККР на гр.Сопот и скица – предложение.

НАРЕЖДАМ:

 

1. Да се изработи проект  за Подробен устройствен план- частично изменение на план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулирани поземлени имоти   с идентификатори 68080.174.576 – жилищно строителство и 68080.174.577 – жилищно строителство по КККР на гр.Сопот, като с план застрояване се променя устройствената зона от „Жм“ на „Оо“- за обществено обслужване, съгласно приложената скица – предложение за изменение на ПУП- ЧИ на ПРЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ   одобрявам техническо задание, приложено към Заявление с вх.№ С-4498/05.11.2018 г. от Стойко Цочев Цочев.

Заповедта да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 

ДЕЯН ДОЙНОВ /п/

Кмет на Община Сопот