Община Сопот

МОП-30/29.11.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Премахване на сграда с идентификатор: 68080.502.1525.4 по КККР на гр. Сопот".

Покана

Протокол

Договор