Община Сопот

Качено: 30.11.2018 год.

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

от

Мариана Здравкова Кацарова - Председател на Общински съвет – Сопот

и

Марин Маринов Бодуров – Заместник-председател на ОбС-Сопот

 

Чрез настоящето уведомяваме, че изготвихме проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

В изпълнение на чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове,  днес 30 ноември 2018г., в качеството ни на вносители на проекта за нормативен акт публикуваме на официалната интернет страница на община Сопот :www.sopot-municipality.com проекта на Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет – Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, заедно с мотивите към него с цел провеждане на обществени консултации.

С оглед, насроченото за 10.01.2019г. открито съдебно заседание по АД 2999/2018г. на АС-Пловдив, образувано по протест на Окръжна прокуратура, срещу сега действащия Правилник и желанието ни, до датата на делото, да успеем сами да поправим неточностите, дали основание за протеста и на основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, определяме 14 - дневен срок от публикуването на проекта и мотивите към него за обществени консултации. В рамките на тези 14 дни – заинтересованите лица могат да направят свои предложения и становища по проекта, като ги представят в писмен вид до Общински съвет - Сопот чрез неговия Председател.

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проекта за нов Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ще се внесе за разглеждане и приемане от Общински съвет – Сопот.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.  Проект на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;

2. Мотиви към проекта на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

 

ВНОСИТЕЛИ:

 

1. Мариана Здравкова Кацарова ……………………….

 

2. Марин Маринов Бодуров …………………………….