Община Сопот

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 И ЧЛ.35, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ОБЩИНА СОПОТ

 

О Б Щ И Н А  С О П О Т

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35, ал. 1, т.1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията

и за отнемане на незаконно придобито имущество

Входящ

Дата

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл

Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл

1

22.02.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

2

11.06.2018г.

Иванка Виришапкова

Мл. експерт -СХД

Декларация

 

3

25.06.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

4

02.07.2018г.

Деница Нанкина

Старши специалист- счетоводител проекти

Декларация

 

5

25.07.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

6

14.08.2018г.

Милена Радева

Специалист-ЕЗГВР

Декларация

 

7

02.10.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

8

11.10.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

9

13.03.2019г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

10 29.03.2019г. Ани Стефанова Специалист - еврофондове

Декларация

11 24.09.2019г.

Полина Йорданова

Специалист - еврофондове Декларация
12 20.12.2019г.

Боряна Борисова - Иванович

Директор на Детска градина Декларация
13 21.01.2020г. Лидия Вардарова Старши специалист Декларация
14 12.08.2020г. Румен Петров Старши специалист счетоводител програми Декларация
15 17.08.2020г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ16 16.09.2020г. ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

17 20.10.2020г. Костанда Василева Специалист ЕЗГВР Декларация
18 01.12.2020г.

ЗАЛИЧЕН 19 11.01.2021г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ20 02.11.2021г. Мариана Иванова Специалист - ОМП, СИ и ГЗ Декларация
21 06.01.2022г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ22 01.02.2022г. Иванка Виришапкова Началник отдел - Хуманитарни и социални дейности Декларация
23 11.04.2022г. Здравко Петров Управител социални услуги в общността - ДСП Декларация
24 11.07.2022г. Борислава Петрова Директор на Къща музей "Иван Вазов" Декларация
25 03.10.2023г. Мелис Рашид Юрисконсулт Декларация

 

 
пожари