Община Сопот

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 И ЧЛ.35, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ОБЩИНА СОПОТ

 

О Б Щ И Н А  С О П О Т

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35, ал. 1, т.1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията

и за отнемане на незаконно придобито имущество

Входящ

Дата

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл

Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл

1

22.02.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

2

11.06.2018г.

Иванка Виришапкова

Мл. експерт -СХД

Декларация

 

3

25.06.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

4

02.07.2018г.

Деница Нанкина

Старши специалист- счетоводител проекти

Декларация

 

5

25.07.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

6

14.08.2018г.

Милена Радева

Специалист-ЕЗГВР

Декларация

 

7

02.10.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

8

11.10.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

9

13.03.2019г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

10 29.03.2019г. Ани Стефанова Специалист - еврофондове

Декларация

11 24.09.2019г.

Полина Йорданова

Специалист - еврофондове Декларация
12 20.12.2019г.

Боряна Борисова - Иванович

Директор на Детска градина Декларация
13 21.01.2020г. Лидия Вардарова Старши специалист Декларация
14 12.08.2020г. Румен Петров Старши специалист счетоводител програми Декларация
15 17.08.2020г. Захари Захариев Старши счетоводител Декларация
16 16.09.2020г. ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

17 20.10.2020г. Костанда Василева Специалист ЕЗГВР Декларация
18 01.12.2020г. Надежда Тодорова Главен счетоводител Декларация
19 11.01.2021г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ20 02.11.2021г. Мариана Иванова Специалист - ОМП, СИ и ГЗ Декларация
21 06.01.2022г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ22 01.02.2022г. Иванка Виришапкова Началник отдел - Хуманитарни и социални дейности Декларация
23 11.04.2022г. Здравко Петров Управител социални услуги в общността - ДСП Декларация
24 11.07.2022г. Борислава Петрова Директор на Къща музей "Иван Вазов" Декларация

 

 
пожари