Община Сопот

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 И ЧЛ.35, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ОБЩИНА СОПОТ

 

О Б Щ И Н А  С О П О Т

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35, ал. 1, т.1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията

и за отнемане на незаконно придобито имущество

Входящ

Дата

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл

Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл

1

22.02.2018г.

Гергана Димитрова Стойчева

Специалист Еврофондове

Декларация

 

2

11.06.2018г.

Иванка Драгнева Виришапкова

Мл. експерт -СХД

Декларация

 

3

25.06.2018г.

Иван Георгиев Луков

Специалист- ОМП, СИ, ГрЗ

Декларация

 

4

02.07.2018г.

Деница Герова Нанкина

Старши специалист- счетоводител проекти

Декларация

 

5

25.07.2018г.

Мария Петрова Димитрова

Старши специалист БФ

Декларация

 

6

14.08.2018г.

Милена Кирилова Радева

Специалист-ЕЗГВР

Декларация

 

7

02.10.2018г.

Васко Ганчев Попов

Главен специалист ВО

Декларация

 

8

11.10.2018г.

Дафина Христова Гръблева

Старши специалист-

Декларация

 

9

13.03.2019г.

Марияна Венелинова Кънчева

Управител социални услуги в общността

Декларация

 

10 29.03.2019г. Ани Георгиева Стефанова Специалист - еврофондове

Декларация

11 24.09.2019г.

Полина Димова Йорданова

Специалист - еврофондове Декларация
12 20.12.2019г.

Боряна Христова Борисова - Иванович

директор на Детска градина Декларация

 

 
пожари