Община Сопот

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 И ЧЛ.35, АЛ.1, Т.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ОБЩИНА СОПОТ

 

О Б Щ И Н А  С О П О Т

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията

и за отнемане на незаконно придобито имущество

Входящ

Дата

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл

Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество -файл

1

31.05.2018г.

Димитрина Ганчева

Директор дирекция СА

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

2

05.06.2018г.

Наталия Генчева

Старши специалист

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

3

06.06.2018г.

Алекси Ковачев

Старши експерт

 

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

4

06.06.2018г.

Велислава Лачева

 

Старши специалист

 

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

5

06.06.2018г.

Валя Куйкова-Пулева

Финансов контрольор

 

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

6

06.06.2018г.

Донка Минчева

Директор ЦОП

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

7

06.06.2018г.

ЗАЛИЧЕН

 

 

 

8

06.06.2018г.

Светла Андонова

Главен специалист

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

9

06.06.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

10

06.06.2018г.

Йордан Кънчев

Юрисконсулт

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

11

06.06.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

12

06.06.2018г.

Нина Маринова

Старши специалист

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

13

06.06.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

14

06.06.2018г.

Дора Пеева

Младши експерт ГРАО

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

15

06.06.2018г.

Недялка Тодорова

Специалист-секретар на председателя на ОбС

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

16

06.06.2018г.

Мария Гурцова -Николова

Старши експерт- ОА

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

17

06.06.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

18

06.06.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

19

07.06.2018г.

Димитър Дишлиев

Главен специалист

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

20

07.06.2018г.

Борислава Петрова-Нанкина

Директор, Къща музей „Иван Вазов“

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

21

07.06.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

22

07.06.2018г.

Пенка Терзиева

Директор ЦРД

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

23

07.06.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

24

07.06.2018г.

Иванка Янчева

Директор на КСУ

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

25

07.06.2018г.

Катя Енкина

Директор ДГ „Роза“

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

26

07.06.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

27

07.06.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

28

07.06.2018г.

Диляна Дойчинова

Специалист „счетоводител програми“

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

29

07.06.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

30

07.06.2018г.

Атанас Маринов

Старши специалист-Системен администратор

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

31

07.06.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

32

07.06.2018г.

Надежда Цонкова

Младши експерт ЧР и ТРЗ

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

33

07.06.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

34

08.06.2018г.

Нонка Талева

Старши специалист АО кметство с. Анево

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

35

08.06.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

36

08.06.2018г.

Росица Гаврилска

Директор ДТ „Слънчево детство“

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

37

08.06.2018г.

Мехмед Тухчиев

Секретар

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

38

14.06.2018г.

Иванка Виришапкова

Мл. експерт -СХД

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

39

27.06.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

40

04.07.2018г.

Деница Нанкина

Старши специалист- счетоводител проекти

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

41

18.07.2018г.

ЗАЛИЧЕН

 

 

 

42

14.08.2018г.

Милена Радева

Специалист-ЕЗГВР

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 

43

04.10.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

44

11.10.2018г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

 

 

45 13.03.2019г. ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

46 29.03.2019г. Ани Стефанова Специалист - еврофондове

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

47 24.09.2019г. Полина Йорданова Специалист - еврофондове

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

48 20.12.2019г. Боряна Борисова - Иванович Директор на Детска градина

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

49 22.01.2020г. Лидия Вардарова Старши специалист

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

50 12.08.2020г. Румен Петров Старши специалист счетоводител програми

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

51 17.08.2020г. ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ

 

52 16.09.2020г.

ЗАЛИЧЕН ПО ЧЛ. 5 ОТ НОРИПДУКИ53

20.10.2020г. Костанда Василева Специалист ЕЗГВР чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли
54

02.11.2021г.

Мариана Иванова Специалист - ОМП, СИ и ГЗ чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли
55 11.04.2022г. Здравко Петров Управител социални услуги в общността - ДСП чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли
56 03.10.2023г. Мелис Рашид Юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ: Част II-Интереси-изтегли

 
пожари