Търсене

Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 369

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №311, взето с поименно гласуване с протокол №49 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот и актуализиран с решения  №333/15.05.2019 г.,  №339/19.06.2019 г., №343/19.06.2019 г., №347/10.07.2019 г., №349/10.07.2019 г.,  №357/05.08.2019 г.  и №362/26.09.2019 г. и  №364/26.09.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 368

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №311, взето с поименно гласуване с протокол №49 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот и актуализиран с решения  №333/15.05.2019 г.,  №339/19.06.2019 г., №343/19.06.2019 г., №347/10.07.2019 г., №349/10.07.2019 г.,  №357/05.08.2019 г.  и №362/26.09.2019 г. и  №364/26.09.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 367

Относно: Информация за текущо изпълнение на Бюджета на Община Сопот за първото шестмесечие на 2019 година.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 366

Относно: Одобряване на Общ устройствен план на Община Сопот.

ПРИЛОЖЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 365

Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността (ВРИД) кмет на община Сопот и ВРИД кмет на кметство Анево.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 364

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №311/06.02.2019 г. на Общински съвет – Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 363

Относно: Промяна в състава на ПК при ОбС – Сопот, във връзка с прекратяването на правомощията на общински съветник и встъпването в длъжност на нов общински съветник.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 362

Относно: Одобряване на нова обща численост на дейност 524 "Домашен социален патронаж" в Община Сопот и Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г., приет с Решение №311/06.02.2019 г. на Общински съвет – Сопот и актуализиран с Решения №333 от 15.05.2019 г., №339 от 19.06.2019 г., №343 от 19.06.2019 г., №347 и №349 от 10.07.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 361

Относно: Приемане на Годишния отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 360

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.465.414 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 359

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на Кабинет №8 по дентална медицина, находящ се в "Медицински център 1 – Сопот" ЕООД, ул. Трети март №32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 358

Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение на актовете на Общински съвет - Сопот за периода: януари 2019 г. - юни 2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 357

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №311/06.02.2019 г. на Общински съвет – Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 356

Относно: Отчет за служебните пътувания и полагащите се командировъчни пари за периода от 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г. включително.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 355

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии за периода януари 2019 г. – юни 2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 354

Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.406.60 и 68080.399.413 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 353

Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура – трасе на оптична кабелна линия от шахта в ПИ с идентификатор 68080.501.9008 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот през землището на гр. Сопот и с. Анево. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 352

Относно: Учредяване право на строеж за гараж в поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 68080.503.1621, ул. "Ганчо Попниколов" по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 351

Относно: Завишаване броя на децата в групите в общинските детски градини на територията на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 350

Относно: Връщане за ново обсъждане на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Сопот, приета с Решение №344, взето с протокол №55 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 19.06.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 349

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №311/06.02.2019 г. на Общински съвет – Сопот и актуализиран с Решения №333 от 15.05.2019 г., №339 от 19.06.2019 г. и №343 от 19.06.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 348

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.173.388 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Над техникума" за определяне ново предназначение на имота – за жилищно строителство.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 347

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г., приет с Решение №311/06.02.2019 г. на Общински съвет – Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 346

Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2018 г. на "Медицински център 1 – Сопот" ЕООД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 345

Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2018 г. на МБПЛ "Иван Раев – Сопот" ЕООД.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 344

Относно: Приемане на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на община Сопот.

Писмо от Областен управител за връщане на Решение №344

Становище вх. № B-153/2 от 05.07.2019 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 343

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г., приет с Решение №311/06.02.2019 г. на Общински съвет – Сопот и актуализиран с Решение №333 от 15.05.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 342

Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - трасе на оптична кабелна линия в едно трасе от ПИ 68080.4.396 до УПИ 68080.172.431 по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 341

Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ) 68080.405.216 и 68080.465.600 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 340

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.399.316 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Бозалан" за определяне ново предназначение на имота - жилищно строителство и обществено обслужване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 339

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г., приет с Решение №311/06.02.2019 г. на Общински съвет – Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 338

Относно: Одобряване на партньорство на Община Сопот с Община Хисаря за кандидатстване с проектно предложение: "Патронажна грижа в общините Хисаря и Сопот" по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" и подписване на Споразумение за партньорство. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 337

Относно: Одобрение на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. на Община Сопот за 2018 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 336

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.403.506  по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 335

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.502.7 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 334

Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.461.6 и 68080.461.7 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 333

Относно: Одобряване на нова обща численост на дейност 524 "Домашен социален патронаж" в Община Сопот и Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г., приет с Решение №311/06.02.2019 г. на Общински съвет – Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 332

Относно: Отчет за служебните пътувания и полагащите се командировъчни пари за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 331

Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.406.216 и 68080.406.231 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 330

Относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сопот за 2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 329

Относно: Приемане на отчетен доклад за развитието на социалните услуги в община Сопот за 2018 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Сопот за 2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 328

Относно: Упълномощаване на адвокат за процесуално представителство на Общински съвет - Сопот пред Административен съд - София-град по АД 2832/2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 327

Относно: Връщане за ново обсъждане  Решение №325, взето с поименно гласуване, с протокол №51 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 05.04.2019 г. в частта на т.3 и т.4 от решението.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 326

Относно: Покана за закупуване на 700/762 ид.ч. от ПИ с идентификатор 68080.176.166 по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 325

Относно: Приемане на Наребда за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински жилища в Община Сопот.

Писмо от Областен управител за връщане на Решение №325

Становище на Мариана Кацарова с вх. №В-89#2/16.04.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 324

Относно: Определяне на позицията на Община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по В и К - Пловдив, свикано на 12.03.2019 г. от 10:00 часа с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-02-17#1 от 13.02.2019 г. и наш вх. №С-848 от 13.02.2019 г. на Председателя на Асоциация по ВиК – Пловдив, във връзка с кандидатстване на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД  – Пловдив за финансиране пред ОПОС 2014–2020 г. и в качеството си на конкретен бенефициент по Процедура BG 161M1OP002-1.106 "Изграждане  на ВиК инфраструктура" по приоритетна ос 1, подготвено проектно предложение "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 323

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии за периода юли 2018 г. – декември 2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 322

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.399.445 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 321

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.463.520 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 320

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.503.717 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 319

Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение на актовете на Общински съвет – Сопот за периода: Юли 2018 г. – Декември 2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 318

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на сграда с идентификатор 68080.501.187.2 на ул. "Фратьо Попов" 16 по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 317

Относно: Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Сопот за 2019 г., приет с Решение №311/06.02.2019 г. на Общински съвет – Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 316

Относно: Искане за тълкуване на чл. 28, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 315

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.130.103 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Малкия друм" за определяне ново предназначение на имота – за жилищно строителство.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 314

Относно: Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в редовно заседание на общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 18.02.2019 г. от 10:00 часа с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-02-10 от 21.01.2019 г. и наш вх. №С-368 от 21.01.2019 г. на Председателя на Асоциация по В и К – Пловдив на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД – Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 313

Относно: Отчет за служебните пътувания и полагащите се командировъчни пари за периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 312

Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура – трасе на оптична кабелна линия от ПИ с идентификатор 68080.4.396 до ПИ с идентификатор 68080.172.431 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 311

Относно: Приемане проекто-бюджета на община Сопот за 2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------