Община Сопот

О Б Щ И Н А  С О П О Т

 

СТАНОВИЩЕ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 

По повод постъпило Заявление с вх.№ С-5073/17.12.2018 г. от Васил Атанасов Трайков пълномощник на Георги Симеонов Михайлов , с искане  за частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ с КИ  68080.130.100 с НТП За друг вид производствен складов обект

Считам, че искането е допустимо и законосъобразно.

При изготвяне на проектите е необходимо да се спазват: ЗУТ, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на територията  и Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 

Главен архитект на Община Сопот:

арх. Иван Нечев

 

 

З А П О В Е Д

РД-09-2

гр.Сопот 02.01.2019 г. 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  и постъпило Заявление с вх.№ С-5073/17.12.2018 г. ведно с нотариален акт №117, т.IV, д.717/2008 г., Задание за проектиране на ПУП- ПРЗ на ПИ -  68080.130.100 по КККР на гр.Сопот и скица – предложение.

НАРЕЖДАМ:

 

1. Да се изработи проект  за Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот   с идентификатор 68080.130.100 с НТП - За друг вид производствен складов обект по КККР на гр.Сопот, като се обособява УПИ 130.100 - за производствена и складова дейност и се определя устройствената зона „Пп“, съгласно приложената скица – предложение за изменение на ПУП- ПРЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ   одобрявам техническо задание, приложено към Заявление с вх.№ С-5073/17.12.2018 г. от Васил Атанасов Трайков, пълномощник на Георги Симеонов Михайлов.

Заповедта да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 

ДЕЯН ДОЙНОВ /п/

Кмет на Община Сопот