Община Сопот

Профил на купувача - 2018

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-34/17.12.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: Строителни и монтажни работи на обект: "Информационен туристически и бизнес център, гр. Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-7/14.12.2018г. Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на настилка за детски площадки в гр. Сопот”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-32/05.12.2018 г. ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с оглед кандидатстването на Община Сопот за безвъзмездна финансова помощ с проект :„Ремонт на Сграда за общественообслужващи дейности в с. Анево, община Сопот с цел подобряване на нейната енергийна ефективност“ по ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.008 - ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-31/05.12.2018 г. ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с оглед кандидатстването на Община Сопот за безвъзмездна финансова помощ с проект :„Подмяна на  отоплителна инсталация на сграда на общинската администрация на Община Сопот и с цел подобряване на енергийната ефективност“ по ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.008 - ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-30/29.11.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Премахване на сграда с идентификатор: 68080.502.1525.4 по КККР на гр. Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-6/26.11.2018г. Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Премахване на съществуваща постройка в гр. Сопот”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-29/22.11.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Ремонт на пешеходна улица в гр. Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-28/20.11.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Полагане на бетонови основи за детски площадки в гр. Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-27/09.11.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Доставка на хранителни продукти за детски ясли „Мечо Пух“ – гр. Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-26/23.10.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Строителни и монтажни работи на обект: Ремонт на покрив и фасади на Сграда здравна служба, с. Анево".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-25/23.10.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Ремонт на два броя оранжерии в Комплекс за социални услуги, гр. Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-24/19.09.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Строителни и монтажни работи на обект: Ремонт на сграда "Клуб на пенсионера" в гр. Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-23/19.09.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Строителни и монтажни работи на обект: Ремонт и възстановяване на автобусни спирки в гр. Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-5/03.09.2018г. Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на комбинирани детски съоръжения в гр. Сопот”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-22/31.08.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Снегопочистване и опесъчаване в гр. Сопот и с. Анево".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-21/28.08.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Доставка на кофи за битови и промишлени отпадъци".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-20/27.08.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Монтаж на беседки в гр. Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-19/22.08.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Изграждане на детски площадки в гр. Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-4/03.08.2018г. Открита процедура с предмет: "Специализиран превоз на ученици за учебната 2018-2019 година по утвърдени маршрутни разписания"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-3/03.08.2018г. Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Текущ ремонт на ул. "Иван Вазов" и ул. "Трети март", гр. Сопот”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-18/02.08.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Строителни и монтажни работи на обект: Детски ясли "Мечо Пух", гр. Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-17/23.07.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Доставка на беседки за нуждите на Община Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-16/06.07.2018 г. ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с оглед предстоящото кандидатстване на Община Сопот за безвъзмездна финансова помощ с проект :„Подмяна на  отоплителна инсталация на сграда на общинската администрация на Община Сопот и с цел подобряване на енергийната ефективност“ по ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.008 - ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-15/06.07.2018 г. ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с оглед предстоящото кандидатстване на Община Сопот за безвъзмездна финансова помощ с проект :„Ремонт на Сграда за общественообслужващи дейности в с. Анево, община Сопот с цел подобряване на нейната енергийна ефективност“ по ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.008 - ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-14/02.07.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Проектиране за преустройство на обществена сграда в с. Анево".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-13/29.06.2018 г. ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с оглед предстоящото кандидатстване на Община Сопот за безвъзмездна финансова помощ с проект: „ Преустройство на централен площад и парк на град Сопот етап 1“ за изпълнение на дейности, попадащи в обхвата на чл. 4, т. 4 от Наредба № 12 от 2016 г. на МЗХ: „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-12/29.06.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Проектиране за саниране на обществени сгради в гр. Сопот по програма за енергийна ефективност".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-11/29.06.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Проектиране за преустройство на Централен площад и парк на град Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-10/22.06.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Строителни и монтажни работи на главен път I-6 в гр. Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-9/22.06.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Изготвяне на Технически проект за обект: "Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в кв. Сарая в гр. Сопот"."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-8/20.04.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Услуги по дейност "Озеленяване" към Община Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-4/23.03.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Ремонт на тротоари на територията на Община Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-3/19.03.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Доставка на препарат срещу замръзване, морска сол и глифозат".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-2/07.02.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Остъкляване на оранжерия в Комплекс за социални услуги /КСУ/ - гр. Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-2/04.01.2018г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Приготвяне и доставяне на топла храна за нуждите на общински дейности" по 2 /две/ Обособени позиции

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-1/03.01.2018г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Приготвяне и доставка на Топъл обяд - кетъринг във връзка с изпълнение на процедура BG05FMOP001-3.002 "Осигуряване на Топъл обяд - 2016 - 2019" съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002-0150-C01 "Осигуряване на Топъл обяд в Община Сопот", финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------