Община Сопот

ОБЯВИ - 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.173.388 на гр. Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А 

 

за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект №BG05М9ОР001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот

Община Сопот, партньор по  проект №BG05М9ОР001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на ОПРЧР 2014-2020 г., изпълняван от Община Хисаря в партньорство с Община Сопот, обявява прием на заявления :

 

 1. За ползване на мобилни интегрирани здравно-социални услуги, които ще се предоставят по домовете на потребителите от квалифициран персонал, могат да кандидатстват:

 

 • Хора с увреждания и техните семейства живущи на територията на община Сопот

 

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване живущи на територията на община Сопот.

 

Кандидатите подават следните документи:

 

 • Заявление (Приложение № 1П);

 

 • Документ за самоличност; за дете – удостоверение за раждане (за справка);

 

 • Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник (за справка);

 

 • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);

 

 • Протокол от лекарска консултативна комисия (копие);

 

 • Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);

 

 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

 

 • Други документи

 

След извършване на оценка на потребностите, на одобрените лица ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги до 2 часа на ден на потребител /ежедневно или периодично по график/, според потребностите.

Важно!!! Патронажната грижа не е социална услуга личен асистент и по проекта не се допуска дублиране на дейностите с ползваните услуги/дейности по други програми и проекти.

Документите се подават в сградата на Община Сопот намираща се в гр.Сопот, ул. „Иван Вазов” № 34, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

ОБЩИНА  СОПОТ търси  потенциални кандидати за  длъжност Директор на дирекция „Специализирана администрация“ с размер на основната заплата от 1500 лв.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

ОБЩИНА  СОПОТ търси потенциални  кандидати за  длъжност специалист - „еколог“ с размер на основната заплата от 1100 лв.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.172.434 на гр. Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.130.103 на гр. Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

ОБЩИНА  СОПОТ търси кандидат за  длъжност счетоводител-бюджет и финанси с размер на основната заплата от 1000 лв.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Хисаря  в партньорство с община Сопот изпълнява проект „Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот съгласно подписан договор на 09.09.2019 г.  по процедура №BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

Договор: №BG05M9OP001-2.040-0128-C01

Бенефициент: Община Хисаря

Партньор: Община Сопот

Наименование на проекта: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот ”

Обща стойност на проекта: 225900,32 лв., Продължителност на проекта : 15 месеца

Начало на проекта: 15.10.2019 г.                                 Край на проекта: 15.01.2021 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ:

Кратко описание на проекта:

Община Хисаря и община Сопот, изпълнявайки този проект ще подобрят качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Услугите да се предоставят в рамките на 12 месеца и да обхванат 45 лица от община Хисаря и 33 лица от община Сопот. Това ще са лица с увреждания и техните семейства и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.Предвидено е да се привлекат експерти, които ще предоставят психологическа, социална и здравна подкрепа. Водещи принципи при изпълнението на дейностите ще е поставянето в „центъра“ нуждите и потребностите на „отделния човек” и осигуряване на интегриран достъп до здравни, социални и други услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение, предвид индивидуалната му оценка.

Общата цел на проекта е: подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Специфичната цел на проекта е: да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. Проектът ще се реализира в изпълнение на заложените мерки в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, одобрен с РМС № 28/19.01.2018г.

Очаквани резултати:

–     Обучени 2 -ма медицински специалисти, 2-ма социални работници, координатор, диспечер на услугите и шофьор, по програма разработена от Министерство на здравеопазването;

–     Предоставени почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на хора с увреждания и възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване на територията на Община Хисаря и Община Сопот;

–     Закупени 1 брой транспортно средство за извършване на мобилната работа на територията на Община Хисаря

–      Ремонтирани и обзаведени помещения в община Сопот за предоставяне на услугите.

 

ОБЯВА

ЗАЯВЛЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.399.316 на гр. Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.130.24 на гр. Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПЗ за поземлен имот 68080.503.17 на гр. Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

Общинска служба земеделие - Карлово

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О  Б  Я  В  А

Списък на свободните общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища и категории.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О  Б  Я  В  А

За кандидатстване за позицията Обществен възпитател при МКБППМН - Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------