Община Сопот

ОБЩИНА СОПОТ

 

На основание чл. 35 ал. 1 от Закон за общинска собственост / ЗОС/, чл. 130 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и  в изпълнение на Решениe № 306 на Общински съвет – Сопот, взето с протокол № 48 от редовно заседание, проведено на 27.12.2018 г.

ОБЯВЯВА

І. Продажба чрез публичнен търг с явно наддаване  на моторни превозни средства /МПС/ - частна общинска собственост, който ще се проведе на  14.02.2019 г. в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на община Сопот, ул. ”Ив. Вазов”№ 55, както следва:

1. Лек автомобил „Фиат Типо“ с рег. № РВ4333АК, състояние много лошо, не е в движение с начална пазарна тръжна цена –  330 лв. /без ДДС/, депозит за участие - 280 лв., цена на тръжната документация - 48 лв. с включен ДДС. Търгът ще се проведе на 14.02.2019 г. в 11.30 часа.

2. Лек автомобил „Рено 11 ТЛ“ с рег.№ РВ4775ММ, състояние лошо, не е в движение с начална пазарна тръжна цена –  330 лв. /без ДДС/, депозит за участие - 280 лв., цена на тръжната документация - 48 лв. с включен ДДС. Търгът ще се проведе на 14.02.2019 г. в 11.50 часа.

3. Товарен автомобил „ГАЗ 66“ с рег. № РВ8330АМ, състояние лошо, не е в движение с начална пазарна тръжна цена –  1 050 лв. /без ДДС/, депозит за участие - 840 лв., цена на тръжната документация - 48 лв. с включен ДДС. Търгът ще се проведе на 14.02.2019 г. в  12.10 часа.

4. Товарен автомобил „Шкода МТС 24” с рег. № РВ 6014АМ, състояние лошо, не е в движение с начална пазарна тръжна цена –  1 800 лв. /без ДДС/, депозит за участие – 1 440 лв., цена на тръжната документация - 48 лв. с включен ДДС. Търгът ще се проведе на 14.02.2019 г. в 12.30 часа.

5. Товарен автомобил „ЗИЛ 157“ с рег.№ РВ8329АМ, състояние лошо, не е в движение с начална пазарна тръжна цена –  1 150 лв. /без ДДС/, депозит за участие - 920 лв., цена на тръжната документация - 48 лв. с включен ДДС. Търгът ще се проведе на 14.02.2019 г. в  12.50 часа.

6. Ремарке за товарен автомобил с рег.№ РВ4098ЕМ, състояние задоволително с начална пазарна тръжна цена –  750 лв. /без ДДС/, депозит за участие - 600 лв., цена на тръжната документация - 48 лв. с включен ДДС. Търгът ще се проведе на 14.02.2019 г. в  13.10 часа.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Сопот, ет. 1 стая 3  от 21.01.2019 г. до 08.02.2019 г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.

Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 08.02.2019 г., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.

Депозита за участие, определен за всяко МПС, се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД и се счита за внесен, като основание за допускане до участие в търга, ако е постъпил в касата или по сметката на общината до 16:00 ч. на последния ден за подаване на тръжна документация.

Оглед на МПС – тата може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 21.01.2019 г. до 08.02.2019 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.

III. Повторен търг ще се проведе на 26.02.2019 г. при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в търга от 15.02.2019 г. до 22.02.2019 г. и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 22.02.2019 г.

Възлагам на Директор дирекция СА и ст. юрисконсулт организацията и провеждането на търга.

Заповедта да се сведе до знанието на  Дирекция „ОА”, Дирекция „СА”, ст. юрисконсулт при Община Сопот и членовете на комисията за сведение и изпълнение.

За справка тел. 03134/60-03