Община Сопот

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в деловодството на Община Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 34, тел. 03134/ 6003 втр. 12 и в Кметство с.Анево, ул. „1-ва“ № 36, тел. 03134/8235.

Заявления могат да се подават и по електронен път на електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  

ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

Предпоставките и правилата за достъпът до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация - ЗДОИ /Обн., ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.49 от 19 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 5 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 11 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г./

В чл. 2 от този закон се съдържа определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФИЦИАЛНА: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ


СЛУЖЕБНА: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ


Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”


ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-66/24.03.2022 г.

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Заповед № ЗМФ-156/11.03.2022 г. и Наредба № Н-1/07.03.2022 г.

Приложение №1 - Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

Приложение №2 - Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация

Приложение №3 - Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Актуализиран списък за 2022 год. на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

Актуализиран списък за 2021 год. на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

Актуализиран списък за 2020 год. на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

Актуализиран списък за 2019 год. на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен отчет - 2022

Регистър - 2022

Годишен отчет - 2021

Регистър - 2021

Годишен отчет - 2020

Регистър - 2020

Годишен отчет - 2019

Регистър - 2019

Годишен отчет - 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари