Община Сопот

ОБЩИНА СОПОТ

На основание чл.14, ал.2 от Закон за общинска собственост /ЗОС/, чл. 130 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и  в изпълнение на Решениe318 на Общински съвет – Сопот, взето с поименно гласуване с протокол № 50 от редовно заседание, проведено на 05.03.2019  г.

ОБЯВЯВА

 

І. Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на сграда /конструкция – метална със сглобяеми плоскости /с кадастрален идентификатор 68080.501.187.2 със застроена площ от 90 кв. м., брой етажи - един, предназначение - сграда за битови услуги, попадаща в общински имот 68080.501.187, по КККР на гр. Сопот, ул. „Фратьо Попов” 16, одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при начална тръжна месечна наемна цена – 80.00 лв. /без ДДС/, цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 200 лв. и срок за отдаване под наем - 5 г.

Търгът ще се проведе на 23.04.2019 г. в  15.00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55

Тръжната документация се получава от деловодството   на Община Сопот, ет. 1 стая 3  от 25.03.2019 г. до  18.04.2019 г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.

Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 18.04.2019 г., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.

Депозита за участие се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД

Оглед на имота може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 25.03.2019 г. до  18.04.2019 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.

Повторен търг, в случай че имота не се продаде на първия търг, ще се проведе на 08.05.2019  г. при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг от 25.04.2019 г. до 07.05.2019 г. и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 07.05.2019 г.

За справка тел. 03134/60-03