Община Сопот

ОБЩИНА СОПОТ

На основание чл. 35 ал. 1 от Закон за общинска собственост / ЗОС/, чл. 130 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и  в изпълнение на Решениe 331, 334 и 335 на Общински съвет – Сопот, взето с протокол № 53 от редовно заседание, проведено на: 15.05.2019 г.

ОБЯВЯВА

Продажба чрез публичнен търг с явно наддаване  на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот, който ще се проведе на  04.07.2019 г. в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на община Сопот, ул. ”Ив. Вазов”№ 55, както следва:

1. ПИ с идентификатор 68080.406.216, находящ се в местност „Яса тепе“ – землище на гр. Сопот, с площ 532кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – Лозе, при начална тръжна цена – 3 500.00лв., цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 2 800.00 лв., час на търга – 11:00 ч.

2. ПИ с идентификатор 68080.406.231, находящ се в местност „Яса тепе“ – землище на гр. Сопот, с площ 251 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – Лозе, при начална тръжна цена – 1 650.00лв., цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 1 320.00 лв., час на търга – 11:30 ч.

3. ПИ с идентификатор 68080.461.6, находящ се в местност „Кайряка“ – землище на гр. Сопот, с площ 486 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – Лозе, при начална тръжна цена – 2 670.00 лв., цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 2 130.00 лв., час на търга – 13:30 ч.

4. ПИ с идентификатор 68080.461.7, находящ се в местност „Кайряка“ – землище на гр. Сопот, с площ 587 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – Друг вид нива, при начална тръжна цена – 3 225.00  лв., цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 2 580.00  лв., час на търга – 14:00 ч.

5. ПИ с идентификатор 68080.502.7, находящ се в гр. Сопот, ул. ”Иван Вазов” с площ на имота 628 кв.м.; Трайно предназначение на територията – Урбанизирана; Начин на трайно ползване – Незастроен имот за жилищни нужди, при начална тръжна цена – 22 800.00 лв. без ДДС., цена на тръжната документация - 228.00 лв. /с включен  ДДС/, депозит за участие в търга в размер на 15 000.00  лв., час на търга – 14:30 ч.

Тръжната документация се получава от деловодството   на Община Сопот, ет. 1 стая 3  от 07.06.2019 г. до  28.06.2019 г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.

Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 28.06.2019 год., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.

Депозита за участие определен за всеки имот се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД и се счита за внесен, като основание за допускане до участие в търга, ако е постъпил в касата или по сметката на общината до 16:00 ч. на последния ден за подаване на тръжна документация.

Оглед на имотите може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 07.06.2019 г. до  28.06.2019 след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

III. Повторен търг, в случай че имота не се продаде на първия търг, ще се проведе на 22.07.2019 г. при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг от 08.07.2019 г. до 19.07.2019 г. и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 19.07.2019 г.

За справка тел. 03134/60-03