Община Сопот

 

О Б Щ И Н А  С О П О Т

СТАНОВИЩЕ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 

По повод постъпило Заявление с вх.№ С-2175/07.05.2019 г. от Теолина Стефанова Анастасова,  с искане  за частично изменение на Подробен устройствен план – план застрояване за УПИ ХIV -503.17, отреден за ПИ с идентификатор 68080.503.17 в кв.71в по РП и КККР на гр.Сопот.

Считам, че искането е допустимо и законосъобразно

При изготвяне на проектите е необходимо да се спазват: ЗУТ, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на територията  и Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 

Главен архитект на Община Сопот:

арх. Иван Нечев

З А П О В Е Д

РД-09-245

гр.Сопот 17.06.2019 г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и постъпило Заявление с вх.№ С-2175/07.05.2019 г. от Теолина Стефанова Анастасова ведно с нотариални актове №89, т. V, д.763/2017 г.; №171, т. IV, д.771/2015 г.; №82, т. I, д.82/2015 г. и  №36, т. II, д.236/2015 г., Задание за проектиране на ЧИ на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатори 68080.503. 17 по КККР на гр.Сопот , УПИ ХIV -503.17  в кв.71в по РП на гр.Сопот, скица – предложение и нотариално заверена декларация за застрояване на границата между двата имота.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Да се изработи проект  за частично изменение на Подробен устройствен план- план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за урегулиран поземлен имот УПИ ХIV -503.17 /с идентификатор 68080.503.17  по КККР на гр.Сопот/ от кв.71в по РП на гр.Сопот, съгласно приложената скица – предложение за изменение на ПУП-ПЗ .

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ   одобрявам техническо задание, приложено към Заявление с вх.№ С-2175/07.05.2019 г. от Теолина Стефанова Анастасова.

Заповедта да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 

ДЕЯН ДОЙНОВ /п/

Кмет на Община Сопот