Община Сопот

О Б Щ И Н А  С О П О Т

СТАНОВИЩЕ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 

По повод постъпило Заявление с вх.№ С-3221/15.07.2019 г. от Иван Николов Фитфов,  с искане  за частично изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за УПИ 68080.27.50 - За тренировъчна и спортна конна база и УПИ 68080.27.51 - За конюшня и  административно битова сграда.

Считам, че искането е допустимо и законосъобразно

При изготвяне на проектите е необходимо да се спазват: ЗУТ, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на територията  и Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 

Главен архитект на Община Сопот:

арх. Иван Нечев

З А П О В Е Д

РД-09-282

гр.Сопот 25.07.2019 г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  и постъпило Заявление с вх.№ С-3221/15.07.2019 г. ведно с нотариални актове №128, т.I, д. 107/2019 г. , №129, т.III, д. 441/2018 г., Задание за проектиране на ЧИ на ПУП- ПРЗ на УПИ 68080.27.50 - За тренировъчна и спортна конна база и УПИ 68080.27.51 - За конюшня и  административно битова сграда и скица – предложение.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Да се изработи проект  за частично изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ 68080.27.50 - За тренировъчна и спортна конна база и УПИ 68080.27.51 - За конюшня и  адм.битова сграда по КККР на гр.Сопот, като се обособява нов УПИ 27.904 - за Цех за изработка на лагери, Логистична база, Склад и офиси и се определя устройствената зона „Пп“, съгласно приложената скица – предложение за изменение на ПУП- ПРЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ   одобрявам техническо задание, приложено към Заявление с вх.№ С-3221/15.07.2019 г. от Иван Николов Фитфов.

Заповедта да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и не подлежи на оспорване на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

ДЕЯН ДОЙНОВ /п/

Кмет на Община Сопот