Община Сопот

ОБЩИНА СОПОТ

На основание чл. 37 ал.1, и чл. 41, ал. 2 от Закон за общинска собственост / ЗОС/, чл. 130 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и  в изпълнение на Решениe 352 на Общински съвет – Сопот, взето с протокол № 57 от редовно заседание, проведено на: 22.08.2019 г.

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 3 /три/ броя гаражи с площ от по 21 кв. м., находящи се в ПИ 68080.503.1621, кв. 88, гр. Сопот  /в междублоковото пространство/, съгласно издадена виза от главния архитект на община Сопот, при следните условия:

- Начална тръжна цена за учредено право на строеж на гараж 1 600.00 лв. без ДДС.

- Депозит за участие в търга в размер на – 800.00 лв.

-  Цена на тръжната документация - 48.00 лв. /с включен  ДДС/

- Срок за реализиране на учреденото право на строеж – 2 /две/ години от учредяването му, съгласно чл.103, ал.1 от НРПУРОС.

- Търгът ще се проведе на 03.10.2019 г. в  11.30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55

Тръжната документация се получава от деловодството   на Община Сопот, ет. 1 стая 3  от 09.09.2019 г. до  27.09.2019 г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.

Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 27.09.2019 г., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.

Депозита за участие се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД

В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.

Повторен търг, ще се проведе на 14.10.2019 г. при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг от 04.10.2019 г. до 11.10.2019 г. и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 11.10.2019 г.

За справка тел. 03134/60-03