Община Сопот

 О Б Щ И Н А  С О П О Т

СТАНОВИЩЕ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 

По повод постъпило Заявление с вх.№ С-5203/23.10.2019 г. от Димитър Красимиров Евтимов,  с искане  за частично изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за УПИ 68080.130.103 - За жилищно строителство

Считам, че искането е допустимо и законосъобразно

При изготвяне на проектите е необходимо да се спазват: ЗУТ, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на територията  и Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 

Главен архитект на Община Сопот:

арх. Иван Нечев


З А П О В Е Д

№ РД-09-414

гр.Сопот 30.10.2019 г.

 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  и постъпило Заявление с вх.№ С-5203/23.10.2019 г. ведно с нотариален  акт №78, т.IV, д. 574/2019 г., Задание за проектиране на ЧИ на ПУП- ПРЗ на УПИ 68080.130.103 - За жилищно строителство и скица – предложение.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Да се изработи проект  за частично изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ 68080.130.103 - За жилищно строителство по КККР на гр.Сопот, като се обособява УПИ 130.103 - За жилищно строителство и обществено обслужване, съгласно приложената скица – предложение за изменение на ПУП- ПРЗ.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ   одобрявам техническо задание, приложено към Заявление с вх.№ С-5203/23.10.2019 г. от Димитър Красимиров Евтимов.

Заповедта да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и не подлежи на оспорване на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ НОВАКОВ /п/

ВРИД КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ

Съгл. Заповед № РД-09-347/16.09.2019г.