Община Сопот

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Сопот на основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ съобщава,че в „Държавен вестник“ бр.101/27.12.2019 г. е обявен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: Подземна оптична кабелна линия от гр.Сопот до с.Анево и границата на община Сопот с община Карлово. Трасето на оптичната кабелна линия с дължина от 4 221 л. м.,  преминава през ПИ с идентификатори 68080.501.9008 – тротоар, 68080.501.9001; 68080.4.510 - за път от републиканската пътна мрежа държавна собственост, 68080.13.9; 68080.11.536; 68080.11.516; 68080.11.518 - местен път публична общинска собственост, землище гр.Сопот и 00480. 96.24; 00480. 92.22; 00480. 100.12- селскостопански път публична общинска собственост , 00480. 100.10- дере публична общинска собственост , 00480. 88.9; 00480. 87.22; 00480. 87.23; 00480. 86.18; 00480. 86.9; 00480. 85.21- селскостопански път публична общинска собственост 00480. 85.25; 00480. 106.27-дере публична общинска собственост , 00480. 106.26; 00480. 74.26-  селскостопански път публична общинска собственост и 00480.74.29- за път от републиканската пътна мрежа, землище с.Анево, общ.Сопот.

Изготвения ПУП-ПП е изложен за разглеждане в стая 13 в сградата на общинската администрация. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Сопот.