Община Сопот

СЪОБЩЕНИЯ - 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

за публично обсъждане на проекта на Бюджет 2021 на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Сопот съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.106/15.12.2020 г. е обнародвана обява за  одобрен проект  за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии  за  линеен обект: „Трасе за транспортен достъп чрез път с трайна настилка до ПИ с КИ 68080.463.523, м. „Борова гора“ по КККР на гр.Сопот община Сопот“ с Решение №104 от 26.11.2020г. на  Общински съвет – Сопот. Трасето на пътя с трайна настилка е с дължина 242.3 м., попада в териториалния обхват на имот държавна частна собственост с идентификатор 68080.262.932 – за друг вид дървопроизводителна гора, землище  гр.Сопот.

Решението подлежи на обжалване в тридесетдневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Сопот пред Административен съд – Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Януари - 2021 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 14 (четиринадесети), 15 (петнадесети), 18 (осемнадесети), 22 (двадесет и втори), 25 (двадесет и пети), 29 (двадесет и девети) - за времето от 08:10 часа до 17:00 часа.

- На 11 (единадесети), 12 (дванадесети), 19 (деветнадесети), 20 (двадесети), 21 (двадесет и първи), 26 (двадесет и шести), 27 (двадесет и седми), 28 (двадесет и осми) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община гр.Сопот, област Пловдив, на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.101/27.11.2020 г. е обявен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план  (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за  обект: „Разделяне на смесените отпадъчни води на площадката на „ВМЗ“ ЕАД-гр.Сопот посредством дъждопреливник и заустване на битовите отпадъчни води към градската канализация посредством нов канализационен колектор“.  Трасето на канализационния колектор е с дължина 723 м., започва от границата на имота на „ВМЗ“ЕАД, преминава през поземлени имоти публична общинска собственост с идентификатори 68080.27.521 с начин на трайно ползване  - местен път , 68080.27.315 с начин на трайно ползване - селскостопански път пресича  ПИ с идентификатори 68080.27.528 и 68080.42.534  – жп линия държавна частна собственост, тръгва на изток по ПИ с идентификатор 68080.42.504 с начин на трайно ползване – пасище мера, пресича ПИ с идентификатор 68080.42.559 с начин на трайно ползване  - местен  път публична общинска собственост , продължава по ПИ с идентификатор 68080.42.548 с начин на трайно ползване  - селскостопански път, включва се в главния канализационен колектор на гр.Сопот. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на Община Сопот и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската  администрация.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Декември - 2020 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 04 (четвърти), 07 (седми), 08 (осми), 09 (девети), 10 (десети), 11 (единадесети), 14 (четиринадесети), 15 (петнадесети), 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети), 18 (осемнадесети) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

- На 01 (първи), 02 (втори), 03 (трети) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разпределение на масивите за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2020/2021 г. за землището на с. Анево, ЕКАТТЕ 00480, община Сопот, област Пловдив.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Октомври - 2020 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 01 (първи), 05 (пети), 06 (шести), 07 (седми), 08 (осми), 09 (девети), 12 (дванадесети) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от ИВАНОВ с предмет: "Промяна по време на строителство на обект "Административна сграда" в "Административна сграда с монтажен участък за иновативна и развойна дейност", находяща се в УПИ 68080.172.434 - производствени складови дейности за специална продукция по КККР на гр. Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от "ПЕРСЕНК ИНВЕСТ" ООД с предмет: "Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив и област Пазарджик".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на Писмо № 529000-4259, екз. 1 от 21.09.2020 г. на МВР и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, Ви информираме, че на 01.10.2020 г. от 11:00 часа ще се проведе тренировка на Локалните системи за оповестяване на „СКФ Берингс България“ ЕАД - гр. Сопот включващи излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Сопот.

Справка за отразяване на постъпили предложения - публикувана на 24.09.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета – домашни любимци и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Сопот.

Справка за отразяване на постъпили предложения - публикувана на 11.09.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община гр.Сопот, област Пловдив, на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.67/28.06.2020 г. е обявен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план  (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Уличен водопровод  ø 90  от землището на гр.Карлово, община Карлово /от имот 36498.9.96/ до поземлен имот 68080.406.207 в землището на  гр.Сопот, община Сопот, на територията на две общини в област Пловдив  (в частта попадаща в землището на гр.Сопот, община Сопот). На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на Община Сопот и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската  администрация.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми земеделски стопани,

собствениците на земеделски земи декларират в общинската служба по земеделие по местонахождение на имотите формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от имотите. В случай че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в декларацията по чл. 69 от ЗСПЗЗ.

Декларацията се подава за една стопанска година по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите в сток до 31 юли 2020 г. лично или чрез пълномощник и важи за следващата стопанска година.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост в община Сопот.

Справка за отразяване на постъпили предложения - публикувана на 14.08.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот.

Справка за отразяване на постъпили предложения - публикувана на 11.08.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Р Е Ш Е Н И Е

№ 09-ДО-945-03 от 12.06.2020 г.

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ

на

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Д О К Л А Д

 относно План-сметка

 за приходите и за необходимите разходи за 2021 година за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ и определяне размера на такса битови отпадъци за Община Сопот.

Справка за отразяване на постъпили предложения - публикувана на 20.07.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

Уважаеми сопотненци, жители на кв. "Сарая",

Бих искал да ви поканя този четвъртък (18 юни 2020 г.) в 18:00 часа на мястото на разрушената сграда, за да обсъдим новия облик на вашия квартал. "Сарая" е най-големият квартал в Сопот и заслужава да се отнасяме към него като към мястото, които събира най-много сопотненци. Предстои стартирането на работата по няколко важни проекта, които изцяло ще обновят квартала и неговата инфраструктура.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контролна земеделската и горска техника /ЗРКЗГТ/, уведомяваме собствениците на земеделска и горска техника за предвидените технически прегледи на зърнокомбайните, сламопресите и харманската техника за 2020г.  на територията на Община Сопот. Техническия преглед ще се извърши на 22.06.2020г. от 10-11ч. в гр. Сопот - двора на Кооперацията.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за участие в съвета на децата

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (ЗНА) - публикувана на 18.05.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Сопот.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (ЗНА) - публикувана на 18.05.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Плакат - 3 март в Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Плакат - Сирни заговезни в Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

На 19.02.2020 г. / сряда / от 10:00 ч. пред бюст-паметника на Васил Левски в Сопот / зад читалището /, ще се извърши поклонение по случай 147 години от гибелта на Апостола на свободата. Ще се поднесат венци и цветя, от името на Общината, образователни институции и други организации. Ще има кратка възпоменателна програма. Приканват се жителите и гостите на общината с присъствието си да отбележат годишнината от гибелта на Апостола.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от ЛЮБОМИР КАРАИВАНОВ с предмет: Изграждане на обект: "Хотелски комплекс" като се изготвя ПУП-ПРЗ /промяна на предназначението на земеделски земи/ в териториалният обхват на поземлен имот с идентификатор 68080.173.34, местност "НАД ТЕХНИКУМА" по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот и образуване на УПИ 173.34, съставляващо поземлен имот с идентификатор 68080.173.34 местност "НАД ТЕХНИКУМА" по КККР на гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ ЕН И Е

Плакат на Старопланинския събор "Да стоплим сърцата с вино и любов".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и които са завършени в груб строеж към 31 декември 2019 г., но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване, данните по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси се подават от възложителя в срок до 29 февруари 2020 г. Декларациите се подават придружени с констативен протокол издаден от техническа служба към Община Сопот, в Данъчна служба на адрес гр. Сопот ул. Иван Вазов № 57 ет.1 с работно време от 08.00 до 17.00 ч.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ ЕН И Е

Във връзка с провеждането на Старопланинския събор "Да стоплим сърцата с вино и любов".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с подмяната на лични документи - лични карти, свидетелства за управление на МПС и паспорти.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Февруари - 2020 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 05 (пети), 07 (седми), 10 (десети), 11 (единадесети), 12 (дванадесети), 13 (тринадесети), 14 (четиринадесети), 19 (деветнадесети), 21 (двадесет и първи), 28 (двадесет и осми) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

- На 03 (трети), 04 (четвърти), 06 (шести), 17 (седемнадесети), 18 (осемнадесети), 20 (двадесети), 24 (двадесет и четвърти), 25 (двадесет и пети), 26 (двадесет и шести), 27 (двадесет и седми) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Р Е Ш Е Н И Е

№ 09-ДО-1151-00 от 13.01.2020 г.

РАЗРЕШАВАМ

на

ЕТ "ЕВСТАТИ ДИМИТРОВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Сопот на основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ съобщава,че в „Държавен вестник“ бр.101/27.12.2019 г. е обявен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------