Община Сопот

ТЪРГОВЕ и КОНКУРСИ 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване  на поземлен имот /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот.

Качено: 11.09.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен публична общинска собственост за поставяне на временно преместваемо  съоръжение /ВПС/ по одобрена схема по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, за осъществяване на търговска дейност на територията на Община Сопот.

Качено: 04.08.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отдава под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване имоти общинска собственост.

Качено: 11.05.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване  на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот и с. Анево.

Качено: 05.05.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------