Община Сопот

Профил на купувача - 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-8/02.10.2020 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Монтаж на беседки в гр. Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-7/02.10.2020 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Доставка на беседки за нуждите на Община Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-5/12.06.2020 г. Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор) на обект: парк кв. Сарая, гр. Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-4/28.05.2020 г. Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Ремонт на сграда на общинската администрация на община Сопот с цел подобряване на нейната енергийна ефективност".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОП-5/19.05.2020 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Ремонт на тротоари на територията на Община Сопот."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-3/13.03.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ТОПЛА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО 2 /ДВЕ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-2/05.03.2020г. Публично състезание по ЗОП с предмет: „„СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г.“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОП-1/27.01.2020г. Публично състезание по ЗОП с предмет: „„СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г.“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------