Община Сопот

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ЗА ПОЕМАНЕ НА
ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

ОТ ОБЩИНА СОПОТ


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.15, във връзка с чл.4 ал.2 от Закона за общинския дълг Общинска администрация – Сопот кани всички граждани, обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за рефинансиране краткосрочен дълг поет с решение № 12 от 17.12.2019г. на Общински съвет Сопот.

1.Максимален размер на дълга -500 000 лв. (петстотин хиляди лева);

2. Валута на дълга - лева (BGN);

3. Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

4. Цел на дълга - рефинансиране  на  съществуващ краткосрочен дълг по договор за банков заем.  Заемът по този договор, в размер на 500 000 лв., бе предназначен за финансиране на текущи разходи, в т.ч. капиталови разходи, поради недостиг на средства, възникнал при временен касов разрив на бюджета на общината.

5. Срок за погасяване на дълга – 05.01.2023 г.

6. Условия за погасяване на дълга - учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Сопот, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Сопот по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези,  постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 05.03.2020 г. (четвъртък) от 17.00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ – Сопот.

 

Покана за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Сопот

Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг

Проект на Докладна  записка за поемане на дългосрочен общински дълг