Община Сопот

ОБЯВИ - 2020

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

„ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ В ОБЩИНА СОПОТ

Община Сопот обявява прием на документи на кандидати за потребители по проект Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMОP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 г. фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Дейността ще обхване 100 потребители.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.173.34 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект №BG05M9OP001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот“

Община Сопот, като партньор с община Хисаря по проект №BG05M9OP001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот“ по процедура №BG05M9OP001-2.040 „Пaтронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОПРЧР 2014-2020г., обявява прием на заявления:

За предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги – Патронажна грижа на потребителите от община Сопот – социални работници.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПЗ и РУП за поземлен имот 68080.503.881 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект №BG05M9OP001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот“

Община Сопот, като партньор с община Хисаря по проект №BG05M9OP001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот“ по процедура №BG05M9OP001-2.040 „Пaтронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОПРЧР 2014-2020г., обявява прием на заявления:

За предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги – Патронажна грижа на потребителите от община Сопот – психолог. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект №BG05M9OP001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот“

Община Сопот, като партньор с община Хисаря по проект №BG05M9OP001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот“ по процедура №BG05M9OP001-2.040 „Пaтронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОПРЧР 2014-2020г., обявява прием на заявления:

За предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги – Патронажна грижа на потребителите от община Сопот –медицински специалист.

Поради неявяване на кандидати, срокът за кандидатстване се удължава до 02.12.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сопот на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.79/08.09.2020 г. е обявен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план  (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: Трасе за транспортен достъп чрез път с трайна настилка до ПИ с КИ 68080.463.523, м. „Борова гора“ по КККР на гр.Сопот, преминаващо по ПИ с КИ 68080.262.932 – за друг вид дървопроизводителна гора, частна държавна собственост.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

Графикът за провеждане на заседанията на комисиите по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 - 2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Община Сопот обявява Заповед № ДС-12-9/10.07.2020г. на Областен управител на област Пловдив за разрешаване изработване на ПУП- Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Уличен водопровод  ø 90 до поземлен имот 68080.406.207 по КККР гр.Сопот, община Сопот, попадащ в землищата на гр.Сопот, община Сопот и гр.Карлово, община Карлово (в частта попадаща в землището на гр.Сопот, община Сопот).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НА ВНИМАНИЕТО

НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

О Б Я В А

за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2020/2021 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О  Б  Я  В  А

За кандидатстване за позицията Обществен възпитател при МКБППМН - Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

за  одобрен Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии  за обект: Подземна оптична кабелна линия от гр.Сопот до с.Анево и границата на община Сопот с община Карлово с Решение №34 от 17.03.2020г. на  Общински съвет – Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

по Програмата „Топъл обяд у дома в условие на извънредна ситуация - 2020г.“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.130.109 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О  Б  Я  В  А

Списък на свободните общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища и категории.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------