Община Сопот

П О К А Н А

ЗА

УЧАСТИЕ В СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

 

Държавната агенция за закрила на детето има утвърдена Процедура за избор на членовете на Съвета на децата. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местно самоуправление, гражданско общество, медии и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите.

Състава на Съвета на децата се формира от по един представител на всички 28 административни области, 4 квоти за деца в уязвими групи и 1 квота за представител на деца получили международна закрила в България.

Държавната агенция за закрила на детето е обособила в Процедурата четири направления, като всяко дете може да кандидатства само по едно от тях, както следва:

 1. Членове на училищни форми на самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищно и училищно образование, или детски/младежки съвети, парламенти и др.;
 2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
 3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социална услуга за деца;
 4. Индивидуални кандидатури.

Подборът на членовете на всички нива /общинско, областно и национално/ се извършва, спазвайки принципите на публичност, прозрачност, демократичност, равенство, не-дискриминация и представителност.

Членовете на Съвета на децата следва да отговарят на следните критерии:

 • Активност
 • Креативност
 • Толерантност
 • Ангажираност към обща кауза
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
 • Ориентираност към резултати
 • Организаторски умения
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
 • Възможност за пътуване без придружител /не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа/

 

 

 • Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:

-        Детето да е получило международна закрила;

-        Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета на децата.

 

Необходимите документи за кандидатстване са:

 1. Формуляр за кандидатстване – Приложение 1 от Процедурата за избор на членовете на Съвета на децата;
 2. Мотивационно писмо.

 

Всички желаещи могат да изпратят своите формуляри за кандидатстване и мотивационните си писма на електронната поща на община Сопот: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или на адрес: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ №34 до 24.05.2020 г.

 

За контакти:
Иванка Виришапкова – Началник отдел "Хуманитарни и социални дейности"  тел.: 0893 34 37 02

Документи за сваляне:

1. Процедура

2. Формуляр за кандидатстване

3. Мотивационно писмо

 

 

ДЕЯН ДОЙНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ