Община Сопот

ОБЩИНА СОПОТ

На основание чл.14, ал.2 от Закон за общинска собственост /ЗОС/, чл. 130 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и  в изпълнение на Решениe№38;39 на Общински съвет – Сопот, взето с поименно гласуване с протокол № 9 от редовно заседание, проведено на 17.03.2020г.

ОБЯВЯВА

 

І. Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на сграда с кадастрален идентификатор 68080.502.1580.5 със застроена площ от 73 кв. м./полезна площ 68 кв. м./, брой етажи - един, предназначение – за търговски обект, попадаща в общински имот 68080.502.1580, по КККР на гр. Сопот, ул. „1-ви май” 23, одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при начална тръжна месечна наемна цена – 330.00 лв. /без ДДС/, цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 1188 лв. и срок за отдаване под наем - 5 г.

Търгът ще се проведе на 18.06.2020г. в  10:00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55

IІ. Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на сграда с кадастрален идентификатор 68080.502.1603.1 със застроена площ от 94 кв. м./полезна площ 86 кв. м./, брой етажи - един, предназначение – за търговски обект, попадаща в общински имот 68080.502.1603, по КККР на гр. Сопот, ул. „Ставри Костов” 3, одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при начална тръжна месечна наемна цена – 440.00 лв. /без ДДС/, цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 1584 лв. и срок за отдаване под наем - 5 г.

Търгът ще се проведе на 18.06.2020г. в 10:30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55

III. Тръжната документация за търговете се получава от деловодството   на Община Сопот, ет. 1 стая 3  от 22.05.2020г. до  12.06.2020г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.

Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 12.06.2020г., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.

Депозита за участие се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД и се счита за внесен, като основание за допускане до участие в търга, ако е постъпил в касата или по сметката на общината до 16:00 ч. на последния ден за подаване на тръжна документация /12.06.2020 г./

Оглед на имотите може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 22.05.2020 г. до 12.06.2020г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.

В случай, че липсват кандидати повторни търгове ще се проведат на 30.06.2020г. в същите часове и при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в повторен търг от 22.06.2020г. до 26.06.2020г. и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 26.06..2020г.

За справка тел. 03134/60-03