Община Сопот

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община гр.Сопот, област Пловдив, на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.67/28.06.2020 г. е обявен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план  (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Уличен водопровод  ø 90  от землището на гр.Карлово, община Карлово /от имот 36498.9.96/ до поземлен имот 68080.406.207 в землището на  гр.Сопот, община Сопот, на територията на две общини в област Пловдив  (в частта попадаща в землището на гр.Сопот, община Сопот). На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на Община Сопот и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската  администрация.