Община Сопот

ОБЩИНА СОПОТ

На основание чл.14, ал.7 във връзка с чл.2 от Закон за общинска собственост /ЗОС/, чл. 130 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и  в изпълнение на Решениe № 67 на Общински съвет – Сопот, взето с поименно гласуване с протокол № 13 от редовно заседание, проведено на 16.07.2020г.

ОБЯВЯВА

І. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен публична общинска собственост за поставяне на временно преместваемо  съоръжение /ВПС/ по одобрена схема по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, за осъществяване на търговска дейност на територията на Община Сопот. Теренът с площ 40 кв. м., се намира на ул. „Иван Вазов“ и попада в ПИ с идентификатор 68080.501.5054, одобрен със Заповед РД- 18-8 /11.03.2011г. на Изпълнителния Директор на АГКК,  при начална тръжна месечна наемна цена – 440.00 лв. /без ДДС/, цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 1584 лв. и срок за отдаване под наем - 3 г.

Търгът ще се проведе на 08.09.2020г. в  10:30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55

Тръжната документация се получава от деловодството   на Община Сопот, ет. 1 стая 3  от 14.08.2020г. до  04.09.2020г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.

Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 04.09.2020г., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.

Депозита за участие се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД

Оглед на имота може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 14.08.2020г. до 04.09.2020г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.

Повторен търг, в случай че имота не се продаде на първия търг, ще се проведе на 23.09.2020г. при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг от 14.09.2020г. до 18.09.2020г. и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 18.09.2020г.

За справка тел. 03134/60-03