Община Сопот

ПОКАНА 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

ОТ ОБЩИНА СОПОТ

 

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

На основание чл. 15, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация - Сопот кани всички граждани, обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционен проект в полза на местната общност.

1. Предназначение – финансиране на проект „Ремонт на Сграда за общественообслужващи дейности в с. Анево, община Сопот с цел подобряване на нейната енергийна ефективност“

2. Максимален размер на дълга – 232 567 (двеста тридесет и две хиляди петстотин шестдесет и седем)

3. Валута на дълга – лева

4. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем

5. Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 240 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства

6. Начин на обезпечение на кредита - учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Сопот, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

 

Публичното обсъждане ще се проведе на 02.10.2020г. от 17:30 часа на площада в село Анево.

 

Покана за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Сопот

Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг

Проект на Докладна  записка за поемане на дългосрочен общински дълг

 

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на Община Сопот