Община Сопот

ПОКАНА 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

ОТ ОБЩИНА СОПОТ

 

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 15, във връзка с чл. 4, т. 2 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация - Сопот кани всички граждани, обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг за рефинансиране на съществуващ дълг.

1. Максимален размер на дълга – 400 000 лв. (четиристотин хиляди лева);

2. Валута на дълга – лева.

3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

4. Срок за погасяване на кредита – до 60 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, съгласно погасителен план.

5. Източници за погасяване на кредита  – настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Сопот, съгласно определеното в чл. 45, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси.

6. Начин на обезпечение на кредита: Залог върху настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Сопот съгласно определеното в чл. 45, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1,т. 1 от Закона за публичните финанси до размера на кредита и разноските по него и залог на сметката, по която постъпват описаните приходи.

 

Публичното обсъждане ще се проведе на 16.10.2020г. от 17:15 часа на площад „Иван Вазов“.

 

Покана за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Сопот

Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг

Проект на Докладна  записка за поемане на дългосрочен общински дълг

 

 

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на Община Сопот