Община Сопот

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В изпълнение на Писмо № 529000-4259, екз. 1 от 21.09.2020 г. на МВР и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, Ви информираме, че на 01.10.2020 г. от 11:00 часа ще се проведе тренировка на Локалните системи за оповестяване на „СКФ Берингс България“ ЕАД - гр. Сопот включващи излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения.