Община Сопот

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община гр.Сопот, област Пловдив, на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.101/27.11.2020 г. е обявен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план  (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за  обект: „Разделяне на смесените отпадъчни води на площадката на „ВМЗ“ ЕАД-гр.Сопот посредством дъждопреливник и заустване на битовите отпадъчни води към градската канализация посредством нов канализационен колектор“.  Трасето на канализационния колектор е с дължина 723 м., започва от границата на имота на „ВМЗ“ЕАД, преминава през поземлени имоти публична общинска собственост с идентификатори 68080.27.521 с начин на трайно ползване  - местен път , 68080.27.315 с начин на трайно ползване - селскостопански път пресича  ПИ с идентификатори 68080.27.528 и 68080.42.534  – жп линия държавна частна собственост, тръгва на изток по ПИ с идентификатор 68080.42.504 с начин на трайно ползване – пасище мера, пресича ПИ с идентификатор 68080.42.559 с начин на трайно ползване  - местен  път публична общинска собственост , продължава по ПИ с идентификатор 68080.42.548 с начин на трайно ползване  - селскостопански път, включва се в главния канализационен колектор на гр.Сопот. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения ПУП-ПП в сградата на Община Сопот и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската  администрация.