Община Сопот

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Сопот съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.106/15.12.2020 г. е обнародвана обява за  одобрен проект  за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии  за  линеен обект: „Трасе за транспортен достъп чрез път с трайна настилка до ПИ с КИ 68080.463.523, м. „Борова гора“ по КККР на гр.Сопот община Сопот“ с Решение №104 от 26.11.2020г. на  Общински съвет – Сопот. Трасето на пътя с трайна настилка е с дължина 242.3 м., попада в териториалния обхват на имот държавна частна собственост с идентификатор 68080.262.932 – за друг вид дървопроизводителна гора, землище  гр.Сопот.

Решението подлежи на обжалване в тридесетдневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Сопот пред Административен съд – Пловдив.

ПУП - ПП Трасе на път м. "Борова гора"