Община Сопот

СЪОБЩЕНИЯ - 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Януари - 2022 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 13 (тринадесети), 14 (четиринадесети), 18 (осемнадесети), 19 (деветнадесети), 20 (двадесети), 21 (двадесет и първи), 27 (двадесет и седми), 28 (двадесет и осми), 31 (тридесет и първи) - за времето от 08:10 часа до 17:00 часа.

- На 24 (двадесет и четвърти), 25 (двадесет и пети), 26 (двадесет и шести) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно- охранителните зони около водоизточниците за питейно- битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Община Сопот обявява достъп до получена информация с вх. № С- 6096 от 02.12.2021г. до следните преписки:

- Преписка с вх. № ПУ-09-16/ 30.07.2020 г. – СОЗ на речно водохващане на река Леевица за питейно- битово водоснабдяване на гр. Сопот и площадката на „ВМЗ“ ЕАД - Сопот, с оператор „ВиК“ ЕООД Пловдив.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Декември - 2021 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 13 (тринадесети), 14 (четиринадесети), 16 (шестнадесети) - за времето от 08:10 часа до 17:00 часа.

- На 01 (първи), 02 (втори), 03 (трети), 06 (шести), 07 (седми), 08 (осми), 09 (девети), 15 (петнадесети), 20 (двадесети), 21 (двадесет и първи), 22 (двадесет и втори) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно предложение от "АУТО ГУ-МАКС" ЕООД с предмет: Оборудване и експлоатация на "Център за разкомплектоване на ИУМПС", в ПИ 68080.504.13 с административен адрес обл. Пловдив, общ. Сопот, гр. Сопот, п. код 4330, ул. "Иван Вазов", местност "Кучук Кория".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно предложение от "БЕЛЕЗИРЕВ" ЕООД с предмет: "Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане и производство на топлолюбиви видове риби", в язовир "Мурла", с местонахождение: поземлен имот с идентификатор 68080.104.109, местност "Малкия друм", гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, с обща площ 39 743 км.м.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот.

Справка за отразяване на постъпили предложения - публикувана на 14.01.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Ноември - 2021 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 05 (пети), 08 (осми), 09 (девети), 10 (десети), 11 (единадесети), 12 (дванадесети), 19 (деветнадесети), 29 (двадесет и девети), 30 (тридесети) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

- На 01 (първи), 02 (втори), 03 (трети), 04 (четвърти), 15 (петнадесети), 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети), 18 (осемнадесети), 22 (двадесет и втори), 23 (двадесет и трети), 24 (двадесет и чевтвърти), 25 (двадесет и пети), 26 (двадесет и шести) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разпределение на масивите за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2021/2022 г. за землището на община Сопот и с. Анево, община Сопот, област Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяването при въздушна опасност, приета с ПМС № 48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ бр. 20 от 09.03.2012 г. изм. и доп. ДВ. Бр. 61 от 02 Август 2019 г., Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на населението се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври в 11.00 часа – чрез задействане на акустични сигнали по чл. 18 и 19.

Община Сопот, Ви информира, че на 01.10.2021 г. от 11:00 часа ще се проведе тренировка на Локалните системи за оповестяване на „СКФ Берингс България“ ЕАД – гр. Сопот включващи излъчване от сиренните системи на акустични сигнали.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Октомври - 2021 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 04 (четвърти), 05 (пети), 08 (осми), 15 (петнадесети), 18 (осемнадесети), 19 (деветнадесети), 20 (двадесети), 21 (двадесет и първи), 22 (двадесет и втори), 29 (двадесет и девети) - за времето от 08:10 часа до 17:00 часа.

- На 06 (шести), 07 (седми), 11 (единадесети), 12 (дванадесети), 13 (тринадесети), 14 (четиринадесети), 25 (двадесет и пети), 26 (двадесет и шести), 27 (двадесет и седми), 28 (двадесет и осми) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КАМПАНИЯ

Популяризация на CSR кампания „Home connect - доброто ни свързва"

Във връзка с постъпило в Агенцията за социално подпомагане писмо, относно провеждане на кампания „Home connect - доброто ни свързва", която е част от корпоративната социална отговорност на представителството на BOSCH Домакински уреди в България, Ви предоставямe следната информация:

През ноември 2021 г. ще се проведе кампания за хората, които желаят да дарят свой употребяван електроуред - печка, пералня или хладилник в сервиз на марката BOSCH и след ремонт за сметка на компанията, той да бъде дарен на нуждаещите се лица или групи, като: хора с ниски доходи, многодетни семейства, социални институции/домове за възрастни хора, дневни центрове за деца или хора с увреждания/.

За реализирането на кампанията е ангажирана Агенция Пиар Плей, а на разположение за въпроси е г-жа Радостина Христова - ПР експерт, на тел. 0878 441 846.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

Справка за отразяване на постъпили предложения - публикувана на 20.10.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от НАРЕДБА № 13/26.08.2016 г. за опазване на пчелите  и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

ОБЩИНА СОПОТ УВЕДОМЯВА:

При подходящи метеорологични условия на 16.09.2021 г. ще бъде извършена дезинсекция/дезакаризация/ на зелените площи на  територията на Общината с препарат, включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените препарати.

Третираните площи ще се обозначават със стикери.

Препоръката към гражданите е да не влизат в обработените площи и да спазват посочения карантинен срок - 24 часа.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за публично обявяване

за продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33110107/14.12.2010 г. последно изменено с решение №РР-2195/20.03.2015 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Септември - 2021 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 07 (седми), 10 (десети), 14 (четиринадесети), 15 (петнадесети), 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети), 21 (двадесет и първи), 23 (двадесет и трети), 24 (двадесет и четвърти), 27 (двадесет и седми) - за времето от 08:10 часа до 17:00 часа.

- На 08 (осми), 28 (двадесет и осми), 29 (двадесет и девети) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Сопот.

Справка за отразяване на постъпили предложения - публикувана на 24.09.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УВЕДОМЛЕНИЕ

Съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси е открито производството по приемане на План-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територията на Община Сопот за 2022 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

Справка за отразяване на постъпили предложения - публикувана на 08.10.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Неотложен ремонт спира водата в Сопот на 2-ри август

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отличията на Общински съвет – Сопот.

Справка за отразяване на постъпили предложения - публикувана на 18.08.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Август - 2021 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 06 (шести), 13 (тринадесети), 20 (двадесети), 27 (двадесет и седми) - за времето от 08:10 часа до 17:00 часа.

- На 02 (втори), 03 (трети), 04 (четвърти), 05 (пети), 09 (девети), 10 (десети), 11 (единадесети), 12 (дванадесети), 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети), 18 (осемнадесети), 19 (деветнадесети), 23 (двадесет и трети), 24 (двадесет и четвърти), 25 (двадесет и пети), 26 (двадесет и шести) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

- На 28 (двадесет и осми) - за времето от 08:00 часа до 00:02 часа.

- На 29 (двадесет и девети) - за времето от 08:00 часа до 18:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот.

Справка за отразяване на постъпили предложения - публикувана на 08.10.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

за липса на захранване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 16.07.2021 г. (петък) от 10:00 ч. пред паметника на Васил Левски в Сопот, намиращ се зад читалището, ще се извърши тържествено поднасяне на венци и цветя. Приканват се жителите и гостите на общината с присъствието си да отбележат 184–та годишнина от рождението на Апостола на българската свобода.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно предложение от "БЕЛЕЗИРЕВ" ЕООД с предмет: "Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане и производство на топлолюбиви видове риби", в язовир "Мурла", с местонахождение: поземлен имот с идентификатор 68080.104.109, местност "Малкия друм", гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, с обща площ 39 743 км.м.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Юли - 2021 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 02 (втори), 09 (девети) - за времето от 08:10 часа до 17:00 часа.

- На 01 (първи), 05 (пети), 06 (шести), 07 (седми), 08 (осми), 09 (девети), 12 (дванадесети), 13 (тринадесети), 14 (четиринадесети), 15 (петнадесети), 19 (деветнадесети), 20 (двадесети), 21 (двадесет и първи), 26 (двадесет и шести), 27 (двадесет и седми), 28 (двадесет и осми), 30 (тридесети) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обществено обсъждане на изменение на действащия Общ устройствен план

О Б Я В Л Е Н И Е

25.06.2021 г.

За Обществено обсъждане на изменение на Общ устройствен план на Община Сопот

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че  е организирано обществено обсъждане на проект за обект: „Изменение на ОУПО-Сопот за разширение на структурна единица 81 – земеделска територия с устройствен режим с допустима промяна на предназначението за многофункционално ползване“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Относно: Превантивен ремонт на път I-6 “София-Бургас” от км. 242+860 до км. 254+076 (от разклона на с. Певците до кръг. к-ще на запад от гр. Карлово)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТ 19.07.2021 Г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ КОМПЕНСАЦИИ ЗА АБОНАМЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ КАРТИ  ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г. НА ПЕНСИОНЕРИ. /РЕШЕНИЕ №137, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №24 НА ОБС ОТ 15.02.2021 Г./

ЗАПОВЯДАЙТЕ В СТАЯ № 3 НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Р Е Ш Е Н И Е № ПВ-ЕО-23 / 2021 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от Добрин Иванов - "ТРАНСАРМЪРИ" ООД с предмет: "Производство на специална продукция" в УПИ 68080.172.434,  гр. Сопот, Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за публично обявяване

за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на терени общинска собственост на територията на Община Сопот. 

Справка за отразяване на постъпили предложения - публикувана на 14.07.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

Община Сопот организира Дни на културата през юни

По малко от месец преди Вазовите празници градът отново става сцена на културни събития

Лятото започва обещаващо в подбалканския град. Сопот плавно и съобразително се завръща към културния си живот с внимание и спазване на всички мерки за безопасност при организацията на събития. От 16 до 20 юни община Сопот, Народно читалище „Иван Вазов - 1871“ и къща - музей „Иван Вазов“ ще бъдат домакини на поредица от инициативи, които ни свързват с културното и историческото ни наследство...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на заповед № ОМЛ – 02 - 3 от 27.05.2021 г. на Областен управител на област Пловдив и във връзка с чл. 34 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност Община Сопот, Ви информира, че на 02.06.2021 г. от 12:00 часа ще се проведе тренировка на Локалните системи за оповестяване на Община Сопот включващи излъчване от сиренните системи на акустични сигнали.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Юни - 2021 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 04 (четвърти), 09 (девети), 11 (единадесети), 14 (четиринадесети), 16 (шестнадесети), 18 (осемнадесети), 25 (двадесет и пети) - за времето от 08:10 часа до 17:00 часа.

- На 01 (първи), 03 (трети), 15 (петнадесети), 17 (седемнадесети),  21 (двадесет и първи), 22 (двадесет и втори), 23 (двадесет и трети), 24 (двадесет и четвърти), 28 (двадесет и осми), 29 (двадесет и девети), 30 (тридесети) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно предложение от "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД с предмет: "Извършване на дейности по предварително третиране на CO, чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти / строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж /, разположени на територията на Област Пловдив".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от Добрин Иванов - "ТРАНСАРМЪРИ" ООД с предмет: "Производство на специална продукция".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника /ЗРКЗГТ/,

УВЕДОМЯВАМЕ

собствениците на земеделска и горска техника за предвидените технически прегледи на зърнокомбайните, сламопресите и харманската техника за 2021г.  на територията на Община Сопот.

Техническия преглед ще се извърши на 24.06.2021г. от 10.00- 11.00ч. в гр. Сопот - двора на Кооперацията.

В деня на прегледа, собствениците представят машините технически изправни, обезопасени и с добър външен вид на определените сборни пунктове с документи за регистрация, лична карта, документ за правоспособност, застраховка “Гражданска отговорност“ за 2021г. и оборудвани с противопожарни уреди и съоръжения.

За повторно идване на инспекторите от ОД “Земеделие“ гр. Пловдив на собствениците ще им бъде наложена парична глоба, съгласно ЗРКЗГТ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Основни правила за недопускане на пожари през пожароопасния сезон:

Не палета огън на открито във ветровито време, тъй като има голяма вероятност за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.

Никога не оставяйте открития огън без наблюдение!

В дворовете палете огън само в обезопасено огнище и с предварително подготвени подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.).

Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.

Не палете огън в междублоковите пространства, в близост до паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.

Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горски фонд....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Май - 2021 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 07 (седми), 14 (четиринадесети), 17 (седемнадесети), 18 (осемнадесети), 19 (деветнадесети), 20 (двадесети), 21 (двадесет и първи), 26 (двадесет и шести), 28 (двадесет и осми), 31 (тридесет и първи) - за времето от 08:10 часа до 17:00 часа.

- На 10 (десети), 11 (единадесети), 12 (дванадесети), 13 (тринадесети),  25 (двадесет и пети) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми жители на Община Сопот, уведомяваме Ви, че в изпълнение на Заповед № РД-194/10.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите и предписание с изх. № М-158-1/07.04.2021г.  на Директора на РИОСВ- Пловдив относно предприемане на превантивни мерки за предотвратяване възникването на пожари се ЗАБРАНЯВА паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви под каквато и да е форма и цел.

Нарушителите ще бъдат санкционирани!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В А Ж Н О

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

От 08:00 часа на 13.04.2021 г. до 16:00 часа на 15.04.2021 г. в землището на гр. Сопот ще се проведе тактическо учение с личен състав и техника от 61 механизирана бригада.

При провеждането ще бъдат използвани имитационни средства необходими за създаване на реалистична обстановка.

Молим местното население за запазване на спокойствие в уверение на това, че звуците и действията по време на тактическото учение са напълно безопасни за хората, животните и околната среда.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с писмо с Рег. № 529000-1464 от 23.03.2021 г., екз. № 1 на Министерство на вътрешните работи, Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ и в изпълнение на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяването при въздушна опасност, приета с ПМС № 48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ бр. 20 от 09.03.2012 г. изм. и доп. ДВ. Бр. 61 от 02 Август 2019 г., Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на населението се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври в 11.00 часа – чрез задействане на акустични сигнали по чл. 18 и 19...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Април - 2021 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 02 (втори), 08 (осми), 09 (девети), 16 (шестнадесети), 19 (деветнадесети), 20 (двадесети), 23 (двадесет и трети) - за времето от 08:10 часа до 17:00 часа.

- На 01 (първи), 05 (пети), 06 (шести), 07 (седми), 12 (дванадесети), 13 (тринадесети), 14 (четиринадесети), 15 (петнадесети), 26 (двадесет и шести), 27 (двадесет и седми), 28 (двадесет и осми), 29 (двадесет и девети) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТ 12.04.2021 Г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ КОМПЕНСАЦИИ ЗА АБОНАМЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ КАРТИ  ЗА ПЪРВОТО И ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ ЗА 2021 Г. НА ПЕНСИОНЕРИ. /РЕШЕНИЕ №137, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №24 НА ОБС ОТ15.02.2021 Г./

ЗАПОВЯДАЙТЕ В СТАЯ № 3 НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от Добрин Иванов - "ТРАНСАРМЪРИ" ООД с предмет: "Производство на специална продукция" в ПИ 68080.172.430 и ПИ с идентификатор 68080.172.431, гр. Сопот, Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Март - 2021 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 05 (пети), 10 (десети), 12 (дванадесети), 15 (петнадесети), 19 (деветнадесети), 26 (двадесет и шести) - за времето от 08:10 часа до 17:00 часа.

- На 08 (осми), 09 (девети), 11 (единадесети), 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети), 18 (осемнадесети), 22 (двадесет и втори), 23 (двадесет и трети), 24 (двадесет и четвърти), 25 (двадесет и пети), 29 (двадесет и девети), 30 (тридесети), 31 (тридесет и първи) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРЛОВО, ПРОДАВА  ДЪРВА ( АКАЦИЯ) ОТ СКЛАД НА ЦЕНА – 41 ЛВ. ПРОСТРАНСТВЕН КУБИК С ДДС.

ЦЕНАТА Е БЕЗ ТРАНСПОРТ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с получено писмо за извършена проверка от Лесозащитна станция - Пловдив и подаден сигнал от жител на гр. Сопот за нападение от борова процесионка в боровите гори на град Сопот, ви представяме следната информация...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Закупуване на горски територии с площ до 30дка.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Февруари - 2021 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 05 (пети), 09 (девети), 12 (дванадесети), 19 (деветнадесети), 26 (двадесет и шести) - за времето от 08:10 часа до 17:00 часа.

- На 01 (първи), 02 (втори), 03 (трети), 04 (четвърти), 08 (осми), 10 (десети), 11 (единадесети), 15 (петнадесети), 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети), 18 (осемнадесети), 22 (двадесет и втори), 23 (двадесет и трети), 24 (двадесет и четвърти), 25 (двадесет и пети) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Заявления за продажба на мартеници и цветя ще се приемат от 01.02.2021 год. в деловодството на Община Сопот - стая №3...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация Сопот напомня, че срокът за регистрация и пререгистрация на домашни кучета е до 31.03.2021 г. Регистрацията и пререгистрацията се извършва в Общинска администрация Сопот. Регламентираната такса, определена от Обс Сопот е в размер на 12 лв.

Всеки собственик на куче- домашен любимец над 4- месечна възраст или в тримесечен срок от придобиването му над тази възраст, следва да го декларира в общинска администрация.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВНИМАНИЕ!!!

Инфлуенца (грип) по птиците

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------