Община Сопот

ОБЯВИ - 2021

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 00480.501.315 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.131.52 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.71.531 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.465.600 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПР за поземлен имот 68080.501.155 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сопот на основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.98/23.11.2021 г. е обявен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - трасе за транспортен достъп чрез път с трайна настилка до ПИ с идентификатор 68080.463.532 м. „Борова гора“ по КККР на гр.Сопот.  Трасето на пътя е с дължина 64.8 м., започва от границата на ПИ с идентификатор 68080.465.263 с начин на трайно ползване  - местен път, публична общинска собственост, преминава през ПИ с идентификатор 68080.262.934 с начин на трайно ползване  - Друг вид дървопроизводителна гора, държавна частна собственост. Изготвения ПУП-ПП е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Сопот обявява Заповед № ДС-12-3/18.11.2021г. на Областен управител на област Пловдив за разрешаване изработване на ПУП- Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Уличен водопровод  и улична канализация по път, представляващ поземлени имоти: ПИ 36498.8.46 и ПИ 36498.8.192 по кадастрална карта на гр.Карлово  и ПИ 68080.122.127 по кадастрална карта на гр. Сопот, в област Пловдив (в частта попадаща в землището на гр. Сопот, община Сопот).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - СОПОТ съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.87/19.10.2021 г. е публикувано Решение № 209/ 28.09.2021г. на Общински съвет Сопот  е  одобрен проект за изменение на общ устройствен план на община Сопот, касаещо разширение на структурна единица 81-СМФ (земеделска територия с устройствен режим с допустима промяна на предназначението за многофункционално ползване) по кадастрална карта на гр.Сопот, м. „Малкия друм“, включващо поземлени имоти с идентификатори  от 68080.130.129 до 68080.130. 149 – частни имоти, по КК на гр.Сопот, м. „Малкия друм“, община Сопот, област Пловдив с обща площ 48 дка.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПР за улична регулация.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.501.50 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

 

Уважаеми съграждани,

броят на новозаразените с COVID-19 и на настанените за болнично лечение в област Пловдив драстично се увеличава. Отново настъпва време, когато трябва да се грижим един за друг, да проявяваме разум и съобразителност. Община Сопот е отговорна към здравето на всички жители и гости. Поради тази причина е наложително да проведем тържествата по случай празника на общината в ограничен обем и при спазване на най-строги мерки за безопасност.

Обявената предварително програма ще бъде редуцирана, събитията ще бъдат намалени, а тези, които предполагат масовост, ще бъдат отменени. Извиняваме се за това неудобство, но вярваме, че няма по-важно от здравето и в името на общото ни благоденствие е необходимо да бъдем разумни.

 

ОБЩИНА СОПОТ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ – 1871“

и КЪЩА МУЗЕЙ „ИВАН ВАЗОВ“

ВИ КАНЯТ НА ПРАЗНИК ПО ПОВОД

18 ГОДИНИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ОБЩИНА СОПОТ

 

5 СЕПТЕМВРИ /НЕДЕЛЯ/ 2021 г.

10:30 ч., площад „Иван Вазов“

Тържествено вдигане на знамената на Република България, Европейски съюз и община Сопот

16:30 ч., експозиционна зала на Къща музей „Иван Вазов“

Представяне на книгата на д-р Стефан Шивачев „Дарителят отец Кирил Нектариев“

17:30 ч., зала „Хаджи Гьока Павлов“

Тържествена сесия на Общински съвет Сопот

18:30 ч., църква „Св. св. Петър и Павел“

Молебен за здраве и благополучие на жителите на община Сопот

19:30 ч., площад „Иван Вазов“

Приветствие по случай 18-та годишнина от възстановяването на Сопот като община

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПР за поземлен имот 68080.501.4 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 00480.501.356 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сопот съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.67/13.08.2021 г. е обнародвана обява за  одобрен проект  за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии  за  обект: „Уличен водопровод за жилищна сграда в УПИ 173.388, жилищно строителство, м. „Над техникума, гр. Сопот “. Трасето на водопровода е с дължина 94.33 м., започва от съществуващ водопровод Ст. Ø219 пресичащ ПИ 68080.174.272 с начин на трайно ползване  - местен път, преминава на запад по протежение на същия имот до ПИ 68080.173.388. Справки и допълнителна информация може да се получи в сградата на Община Сопот.На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в тридесетдневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Сопот пред Административен съд – Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

Графикът за провеждане на заседанията на комисиите по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021 - 2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.501.713 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПР за поземлен имот 68080.502.1526 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.459.5072 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.174.595 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ и ПП за поземлен имот 68080.130.92 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сопот на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.46/01.06.2021 г. е обявен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план  (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект: „Уличен водопровод за жилищна сграда в УПИ 173.388- жилищно строителство, м. „Над техникума, гр.Сопот“.  Трасето на водопровода е с дължина 94.33 м., започва от съществуващ водопровод Ст. Ø219 пресичащ ПИ 68080.174.272 с начин на трайно ползване  - местен път, преминава на запад по протежение на същия имот до ПИ 68080.173.388.

Изготвения ПУП-ПП е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА

за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект №BG05M9OP001-6.002-0042 - „Патронажна грижа +“ в община Сопот.

Община Сопот, като бенефициент по проект №BG05M9OP001-6.002-0042 - „Патронажна грижа +“  по процедура №BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ на ОПРЧР 2014-2020г., обявява прием на заявления:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сопот съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.43/21.05.2021 г. е обнародвана обява за  одобрен проект  за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии  за  обект: „Кабелно захранване на табло електромерно за „Водна помпа“ в ПИ 68080.71.530, м. „Трагата“, гр.Сопот, област Пловдив“ с Решение №133 от 26.01.2021г.на  Общински съвет – Сопот. Трасето на кабела с дължина от 40 л. м.,  преминава през ПИ с идентификатори 68080.71.68 – за друг вид земеделска земя частна общинска собственост; 68080.71.67 и 68080.71.128   - местен път публична общинска собственост, землище гр.Сопот и достига до поземлен имот с КИ 68080.72.530.

Решението подлежи на обжалване в тридесетдневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Сопот пред Административен съд – Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.465.450 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.406.98 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.176.644 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект № BG05M9OP001-6.002-0042 „Патронажна грижа +“ в община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.502.585 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА

за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект №BG05M9OP001-6.002-0042 - „Патронажна грижа +“ в община Сопот.

Община Сопот, като бенефициент по проект №BG05M9OP001-6.002-0042 - „Патронажна грижа +“  по процедура №BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ на ОПРЧР 2014-2020г., обявява прием на заявления:

За предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги – Патронажна грижа на потребителите от община Сопот – помощен персонал.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА

за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект №BG05M9OP001-6.002-0042 - „Патронажна грижа +“ в община Сопот.

Община Сопот, като бенефициент по проект №BG05M9OP001-6.002-0042 - „Патронажна грижа +“  по процедура №BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ на ОПРЧР 2014-2020г., обявява прием на заявления:

За предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги – Патронажна грижа на потребителите от община Сопот – координатор, медицински специалист(мед. сестра, фелшер или др.), социален работник и психолог.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

На основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Община Сопот обявява списък на свободните общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища и категории...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

Община Сопот в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 19.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“, за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прием на документи от кандидати за потребители на

социалната услуга "Асистентска подкрепа"

 

Община Сопот в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 19.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сопот на основание чл.129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че в „Държавен вестник“ бр.13/16.02.2021 г. е обнародвана обява за  одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии  за обект: : „Разделяне на смесените отпадъчни води на площадката на „ВМЗ“ ЕАД-гр.Сопот посредством дъждопреливник и заустване на битовите отпадъчни води към градската канализация посредством нов канализационен колектор“.  Трасето на канализационния колектор е с дължина 723 м., започва от границата на имота на „ВМЗ“ЕАД, преминава през поземлени имоти публична общинска собственост с идентификатори 68080.27.521 с начин на трайно ползване  - местен път , 68080.27.315 с начин на трайно ползване - селскостопански път пресича  ПИ с идентификатори 68080.27.528 и 68080.42.534  – жп линия държавна частна собственост, тръгва на изток по ПИ с идентификатор 68080.42.504 с начин на трайно ползване – пасище мера, пресича ПИ с идентификатор 68080.42.559 с начин на трайно ползване  - местен  път публична общинска собственост , продължава по ПИ с идентификатор 68080.42.548 с начин на трайно ползване  - селскостопански път, включва се в главния канализационен колектор на гр.Сопот с Решение №133 от 26.01.2021г. на  Общински съвет – Сопот. Решението подлежи на обжалване в тридесетдневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Сопот пред Административен съд – Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сопот на основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ съобщава,че в „Държавен вестник“ бр.7/26.01.2019 г. е обявен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Кабелно захранване на табло електромерно за „Водна помпа“ в ПИ 68080.71.530, м. „Трагата“, гр.Сопот, област Пловдив“.  Трасето на кабела с дължина от 40 л. м.,  преминава през ПИ с идентификатори 68080.71.68 – за друг вид земеделска земя частна общинска собственост; 68080.71.67 и 68080.71.128   - местен път публична общинска собственост, землище гр.Сопот и достига до поземлен имот с КИ 68080.72.530. Изготвения ПУП-ПП е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------