Търсене

Община Сопот

РЕШЕНИЯ
2021 год.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 233

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2021 г.  и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №137, взето с поименно гласуване, с Протокол №24 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 15.02.2021 г., актуализиран с Решение №153 от 30.03.2021 г., Решение №164 от 31.05.2021 г., Решение №195 от 10.08.2021 г., Решение №210 от 28.09.2021 г., Решение №215 от 25.10.2021 г., Решение №224 от 30.11.2021 г. и Решение №226 от 30.11.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 232

Относно: Съгласуване на цените на входните билети за посещение и услугите в обектите, стопанисвани от Къща музей „Иван Вазов“ - гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 231

Относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имотите - полски пътища на участници в споразумения/разпределения на територията на община Сопот, включени в заповедта на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив, по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 230

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение №218, прието с Протокол №37 от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 15.11.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 229

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 00480.501.390 по КККР на с. Анево, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 228

Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 227

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на 2 терена публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти (ВПС) за осъществяване на търговска дейност в гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 226

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2021 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №137, взето с поименно гласуване, с Протокол №24 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 15.02.2021 г., актуализиран с Решение №153 от 30.03.2021 г., Решение №164 от 31.05.2021 г., Решение №195 от 10.08.2021 г.,  Решение №210 от 28.09.2021 г., Решение №215 от 25.10.2021 г. и Решение №224 от 30.11.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 225

Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за погасяване на финансова корекция по ДБФП №BG161PO001/1.1-09/2010/032, с цел реализация на проект: „Сградите на ЦДГ „Роза”, блок Б ЦДГ „Роза” (ясли), ЦДГ „Слънчево детство, ОДЗ „Приказен свят” и НУ „Неделя Петкова”, гр. Сопот – с високо ниво на енергийна ефективност – подобрено качество на живот, жизнена и работна среда“, община Сопот“, по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 224

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2021 г.  и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №137, взето с поименно гласуване, с Протокол №24 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 15.02.2021 г., актуализиран с Решение №153 от 30.03.2021 г., Решение №164 от 31.05.2021 г., Решение №195 от 10.08.2021 г., Решение №210 от 28.09.2021 г. и Решение №215 от 25.10.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 223

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 222

Относно: Приемане на Общински план за действие на Община Сопот във връзка със Стратегията на област Пловдив за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 - 2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 221

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя - поземлени имоти с идентификатори 68080.398.30 и 68080.398.291 по Кадастралната карта на гр. Сопот, м. "Бозалан" и обединяването им в нов УПИ 68080.398.609 за вилно строителство.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 220

Относно: Даване на съгласие за приемане на дарение на имот с идентификатор 68080.465.5541 по КККР, находящ се в гр. Сопот, община Сопот, обл. Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 219

Относно: Приемане Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 218

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Сопот.

Писмо от Областен управител с вх. №ОС-311-2021#1 от 24.11.2021 г.

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение №218, прието с Протокол №37 от заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 15.11.2021 г.

Становище на всички ПК с вх. №ОС-311-2021#3/26.11.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 217

Относно: Приемане на Доклад за дейността на Временната комисия създадена с Решение №126, взето с поименно гласуване с Протокол №23  от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 26.01.2021 г. и Приемане на План за финансово оздравяване и очертаване тенденциите и насоките за развитие на „Многопрофилна болница за продължително лечение „Иван Раев“ – Сопот“ ЕООД.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 216

Относно: Предсрочно освобождаване на член и Председателя на ПК „Административноправни въпроси, ред и сигурност, развитие на местното самоуправление”, избор на нов член и нов Председател на комисията.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 215

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2021 г.  и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №137, взето с поименно гласуване, с Протокол №24 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 15.02.2021 г., актуализиран с Решение №153 от 30.03.2021 г., Решение №164 от 31.05.2021 г., Решение №195 от 10.08.2021 г. и Решение №210 от 28.09.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 214

Относно: Покана за закупуване на 300/602 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.459.85 по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 213

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за разширяване на съществуващ гробищен парк, находящ се в УПИ XV - гробище, кв. 59 по ПР на гр. Сопот с ПИ 68080.104.133, с НТП за гробищен парк с ПИ 68080.104.2, 68080.104.5, 68080.104.11, 68080.104.3 с НТП "Нива", част 104.106 с НТП "За местен път" с проектен ИД 104.502, представляващи земеделски земи за процедура за промяна на предназначението им.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 212

Относно: Информация за изпълнението на бюджета на община Сопот и сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 211

Относно: Поемане на краткосрочен общински дълг чрез безлихвен заем от Централния бюджет за извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор №BG06RDNP001-7.0101-C01/29.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ №BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, сключен между Община Сопот и Държавен фонд „Земеделие“.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 210

Относно: Актуализация на уточнения план на бюджета за 2021 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №137, взето с поименно гласуване, с Протокол №24 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 15.02.2021 г., актуализиран с Решение №153 от 30.03.2021 г. , Решение №164 от 31.05.2021 г. и Решение №195 от 10.08.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 209

Относно: Заявление вх. №С-3122/21.06.2021 г. за одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Сопот, касаещо разширение на структурна единица 81 – земеделска територия с устройствен режим, с допустима промяна на предназначението за многофункционално ползване. Разрешение за изработването на ПУП – ПРЗ и ПП за поземлен имот с идентификатор 68080.130.149 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. „Малкия друм“, представляващ земеделска земя за процедура за промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „Обслужващи дейности и автосервиз“.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 208

Относно: Даване на принципно съгласие за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 68080.176.18, чрез премостване през поземлен имот с идентификатор 68080.176.540, земеделска земя с начин на трайно ползване – Дере по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 207

Относно: Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост за новообразуван имот с КИ 68080.502.9047, находящ се в гр. Сопот, ул. „Ставри Костов“ №32.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 206

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот с идентификатор 68080.399.499 по Кадастрална карта на гр. Сопот, м. „Бозалан“ за разширяване на УПИ I 399.316 по Кадастрална карта на гр. Сопот, представляващ ПИ с променено предназначение, за обект: обществено обслужване, автосервиз.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 205

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-3770/22.07.2021 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.465.480 по Кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Манастирски лозя", представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 204

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП – ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-4170/6/29.06.2021 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.4.11 по Кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. „Розите“, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 203

Относно: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Сопот за 2020 година.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 202

Относно: Приемане на „ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 г.“ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 201

Относно: Удължаване на срока за възстановяване на безлихвен заем за сметка на централния бюджет, отпуснат по реда на чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 200

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отличията на Общински съвет – Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 199

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение №194, прието с Протокол №32 от Редовно заседание на ОбС - Сопот, проведено на 10.08.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 198

Относно: Предоставяне на проектно предложение по Открита процедура за подбор на проекти по Процедура №BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради", Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 197

Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността (ВрИД) Управител на "Многопрофилна болница за продължително лечение "Иван Раев" - Сопот" ЕООД.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 196

Относно: Сключване на тристранно споразумение с УО на ОПРР и Министъра на финансите за намаляване с 80 на сто от размера на задълженията по наложената финансова корекция при изпълнението на проект BG161PO001/1.1-09/2010/032 - "Сградите на ЦДГ "Роза", блок Б ЦДГ "Роза" (ясли), ЦДГ "Слънчево детство", ОДЗ "Приказен свят" и НУ "Неделя Петкова", гр. Сопот - с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 195

Относно: Актуализация на уточнения план на бюджета за 2021 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №137, взето с поименно гласуване, с Протокол №24 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 15.02.2021 г. и актуализиран с Решение №153 от 30.03.2021 г. и Решение №164 от 31.05.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 194

Относно: Завишаване броя на деца в групите в общинските детските градини на територията на община Сопот.

Писмо от Областен управител с вх. №ОС-214-2021 от 18.08.2021 г.

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение №194, прието с Протокол №32 от Редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 10.08.2021 г.

Становище с вх. №ОС-214-2021#4/25.08.2021 г. от Мано Мановски, Председател на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 193

Относно: Отсрочване на задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци на „МБПЛ „Иван Раев“ – Сопот“ ЕООД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 192

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински  съвет – Сопот и на неговите комисии за периода от м. януари 2021 г. до м.юни 2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 191

Относно: Упълномощаване на представител и предоставяне на  мандат за гласуване от името на Община Сопот в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив, свикано на 25.08.2021 г. от 14:00 часа в заседателна зала №300, в сградата на Областна администрация Пловдив, с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-02-65 от 15.07.2021 г. на Председателя на Асоциация по ВиК - Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 190

Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение на актовете на Общински съвет - Сопот за периода: януари 2021 г. - юни 2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 189

Относно: Приемане на Годишния отчет за дейността за 2020 г. на „МБПЛ „Иван Раев“ – Сопот“ ЕООД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 188

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, сграда с идентификатор 68080.503.717.4 по КККР на гр. Сопот, ул. “Иван Вазов” №72, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 187

Относно: Придобиване право на собственост върху недвижим имот чрез получаване на наследство.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 186

Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Уличен водопровод за жилищна сграда в УПИ 173.388, жилищно строителство, м. "Над техникума, гр. Сопот“.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 185

Относно: Поемане на дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционен проект в полза на местната общност.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 184

Относно: Изменение на ПУП-ПР за улична регулация от о.т. 178 до о.т.179, в обхват УПИ I-1012, УПИ XIX-1012, УПИ XVIII-1009, кв.51 по регулационния план на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 183

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на терен публична общинска собственост за поставяне на ВПС - павилон за осъществяване на търговска дейност в гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 182

Относно: Изменение на Решение №168, взето с поименно гласуване, с протокол №28 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 31.05.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 181

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.406.94 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 180

Относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на сграда с идентификатор 68080.501.1518.15 със застроена площ 93 кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот, УПИ I, кв. 26, ул. "Иван Вазов" №55.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 179

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Сопот в полза на Държавен фонд "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане на разходи за ДДС по Договор №BG06RDNP001-7.001-0101-С01/29.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2."Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7  "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" №BG06RDNP001-7.001 - УЛИЦИ "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях", сключен между Община Сопот и Държавен фонд "Земеделие".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 178

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Сопот в полза на Държавен фонд "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане на разходи за ДДС по Договор №BG06RDNP001-7.008-0035-С01/04.12.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" №BG06RDNP001-7.008 за Проект: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност", сключен между Община Сопот и Държавен фонд "Земеделие".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 177

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.404.259 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 176

Относно: Поемане на краткосрочен общински дълг чрез безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор  №BG06RDNP001-7.001-0101-С01/29.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" №BG06RDNP001-7.001 - УЛИЦИ "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях", сключен между Община Сопот и Държавен фонд "Земеделие".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 175

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Сопот в полза на Държавен фонд "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-7.001-0101-С01/29.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2."Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7  "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" №BG06RDNP001-7.001 - УЛИЦИ "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях", сключен между Община Сопот и Държавен фонд "Земеделие".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 174

Относно: Поемане на краткосрочен общински дълг чрез безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор  №BG06RDNP001-7.008-0035-С01/04.12.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7  "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" №BG06RDNP001-7.008 за Проект: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност", сключен между Община Сопот и Държавен фонд "Земеделие".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 173

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Сопот в полза на Държавен фонд "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-7.008-0035-С01/04.12.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" №BG06RDNP001-7.008 за Проект: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност", сключен между Община Сопот и Държавен фонд "Земеделие".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 172

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП – ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-2281/28.04.2021 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.465.600 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Манастирски лозя", представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 171

Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) извън границите на урбанизираните територии на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура – транспортен достъп по път с трайна настилка за ПИ 463.532, местност "Борова гора" по КККР на гр. Сопот и одобряване на Задание за изработване на подробния устройствен план.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 170

Относно: Покана за закупуване на 250/375 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.463.526 по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 169

Относно: Упълномощаване на Валентин Ненов да изготви заключителен баланс на „Медицински център 1 – Сопот“ ЕООД към 08.09.2020 г. – датата на вливането на дружеството в „МБПЛ „Иван Раев“ – Сопот“ ЕООД.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 168

Относно: Изменение на Решение №144, взето с неприсъствено гласуване от Общински съвет – Сопот, проведено на 22.02.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 167

Относно: Приемане на „Методика за реда и начина за предоставяне на средства от Общински фонд „Асистирана репродукция“ на Община Сопот“.

Нареждане за поправка на явна техническа грешка в Приложение №1 към Решение №167/2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 166

Относно: Упълномощаване на Председателя на Общински съвет - Сопот да сключва договори за правна помощ и съдействие при образувани срещу Общинския съвет съдебни дела.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 165

Относно: Покана за закупуване на 1000/ 1112 ид.ч. от ПИ с ид. 68080.459.82 по КККР на гр.Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 164

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2021 г., приет с решение №137, взето с поименно гласуване, с Протокол №24 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 15.02.2021 г., актуализиран с Решение №153 от 30.03.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 163

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска съсобственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.398.291 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 162

Относно: Създаване на временна комисия за изготвяне на „Методика за реда и начина за предоставяне на средства от Общински фонд „Асистирана репродукция“ на Община Сопот“.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 161

Относно: Приемане на Общинска Програма за закрила на детето - 2021 г. на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 160

Относно: Изменение на ПУП - ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 68080.501.50 по кадастрална карта, гр. Сопот, попадащ в УПИ II - 50, кв. 4 по регулационния план на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 159

Относно: Определяне на с. Анево, общ. Сопот за село с преобладаващ стръмен терен.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 158

Относно: Определяне на състава на Съвета по въпросите на социалните услуги.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 157

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-1042/01.03.2021 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.71.530 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. „Трагата“, представляващ земеделска земя за процедура за промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 156

Относно: Изменение на ПУП - ПР за поземлен имот с идентификатор 68080.501.4 по кадастрална карта гр. Сопот, попадащ в УПИ ХХI-4, кв. 1 по регулационния план на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 155

Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелно захранване на табло електромерно за „Водна помпа“ в ПИ 68080.71.530, м. „Трагата“, гр. Сопот, област Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 154

Относно: Наем/остойностено право на ползване на помещение, оборудване, материали и консумативи, които община Сопот ще предостави по процедура BG05M9OP001-6.002 - "Патронажна грижа+" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 153

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2021 г., приет с Решение №137 взето с поименно гласуване, с Протокол №24 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 15.02.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 152

Относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на общински имот - сграда тип ВПС "Дом на книгата" с идентификатор 68080.502.1525.3 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот, УПИ I, кв. 27, ул. "Васил Левски" №4.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 151

Относно: Подаване на кандидатура от община Сопот за реализиране на атракционно съоръжение Rollglider на общински терен, напълно безплатно от компанията "Уолтопия".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 150

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 00480.107.24 по КККР на с. Анево, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 149

Относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сопот 2021 г. - 2026 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 148

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.406.283 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 147

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.406.37 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 146

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.466.573 по Кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 145

Относно: Обявяване на конкурс за възлагане управлението на общинско дружество „Многопрофилна болница за продължително лечение „Иван Раев“ – Сопот“ ЕООД, с ЕИК 115584804, със седалище и адрес на управление: гр. Сопот, ул. „Трети март“ №20.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 144

Относно: Изменение на Решение №99, взето с неприсъствено гласуване от Общински съвет - Сопот, проведено на 23.11.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 143

Относно: Определяне на позицията на Община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в редовното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив, свикано на 16.03.2021 г. от 11:00 часа в заседателна зала №300, в сградата на Областна администрация Пловдив, с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-02-22 от 09.02.2021 г. на Председателя на Асоциация по ВиК – Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 142

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ) 68080.90.1 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 141

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ) 68080.399.364 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 140

Относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване, на сграда частна общинска собственост с КИ 68080.502.1526.3, ул. "Ставри Костов" №32 по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 139

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински  съвет – Сопот и на неговите комисии за периода от м. юли 2020 г. до м. декември 2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 138

Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение на актовете на Общински съвет - Сопот за периода: Юли 2020 г. - Декември 2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 137

Относно: Проект на бюджет за 2021 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022 -2024 година на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 136

Относно: Одобряване на Задание за проектиране и допускане изработването на Частично изменение на Общ устройствен план на Община Сопот (ИОУП), одобрен с Решение №336, взето с Протокол №59 от 21.10.2019 г. на Общински съвет - Сопот в частта му за имот с идентификатор 68080.122.54, м. "Малкия друм", землище гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 135

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.399.499 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 134

Относно: Разделяне на поземлен имот с идентификатор 68080.176.626 и промяна на собствеността на новообразувания имот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 133

Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Разделяне на смесените отпадъчни води на площадката на "ВМЗ" ЕАД - гр. Сопот, посредством дъждопреливник и заустване на битовите отпадъчни води към градската канализация, посредством нов канализационен колектор".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 132

Относно: Кандидатстване на Община Сопот с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-6.002 – „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 131

Относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелно помещение с полезна площ 134,60 кв.м. намиращо се в сграда с индентификатор 68080.501.1518.1 -Комплекс битови услуги (Битов комбинат) УПИ I, кв. 26, ул. "Ген.Карцов", ул. "Мир" и ул. "Иван Вазов" по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 130

Относно:  Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2020 г., приет с Решение №29, взето поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решение №42/29.04.2020 г., Решение №52/26.05.2020 г., Решение №55/09.06.2020 г., Решение №57/09.06.2020 г., Решение №60/16.07.2020 г., Решение №61/16.07.2020 г., Решение №71/12.08.2020 г., Решение №105/26.11.2020 г., Решение №106/26.11.2020 г. и Решение №120/17.12.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 129

Относно: Приемане на „Програма за енергийна ефективност на община Сопот 2021 – 2027“.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 128

Относно: Създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 127

Относно: Освобождаване от заплащането на наемна цена по договори за наем във връзка с въведени ограничителни мерки в условията на обявена извънредна епидемична обстановка.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 126

Относно: Създаване на временна комисия (ВК) за проучване и анализ на финансовото състояние и основните резултати от дейността на „Многопрофилна болница за продължително лечение „Иван Раев“ – Сопот“ ЕООД и изработване проект План за финансово оздравяване и очертаване тенденциите и насоките за развитие на лечебното заведение.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 125

Относно: Допълване на Решение №124, взето с поименно гласуване, с Протокол №21 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 17.12.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------