Община Сопот

Заповед № РД-09-147/26.04.2021 г.


Основни правила за недопускане на пожари през пожароопасния сезон:

Не палета огън на открито във ветровито време, тъй като има голяма вероятност за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.

Никога не оставяйте открития огън без наблюдение!

В дворовете палете огън само в обезопасено огнище и с предварително подготвени подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.).

Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.

Не палете огън в междублоковите пространства, в близост до паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.

Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горски фонд.

Съвети за опазване на реколтата от пожари по време на жътвената кампания:

За да бъде гарантирано прибирането и съхранението на селскостопанската продукция е необходимо отговорно отношение на всички участници в кампанията – собственици на земи, председатели на земеделски кооперации, ръководители на фирми, горски работници и всички други граждани, развиващи дейност или пребиваващи в земеделските имоти.

За опазване на посевите, както и на частни имоти в близост до тях е задължително разораване на бразди с широчина от 2 до 4 метра, които да спрат евентуален огън.

Не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в близост до узрели житни масиви.

За работа в узрели зърнени масиви се допуска само изправна земеделска техника, транспортна и друга техника, оборудвана с пожарогасители и монтирани искрогасители на изпускателните тръби.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив напомня:

Всеки гражданин носи лична отговорност  при използването на открит огън и спазване на правилата за пожарна безопасност.

Съществува абсолютна законова забрана за изгаряне на стърнища и растителни остатъци в земеделски земи.

За палежи и предизвикване на пожари по Закона за МВР се налагат административни наказания и глоби в размер от 200 до 2 000 лв., предвидена е и наказателна отговорност – лишаване от свобода.

При забелязване  на признаци на пожар в гората, полето или населено място търсете най-бързата възможност за подаване на съобщение на тел. 112