Община Сопот

СЪОБЩЕНИЯ - 2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Януари - 2023 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 18 (осемнадесети), 20 (двадесети), 27 (двадесет и седми) - за времето от 08:10 часа до 19:00 часа.

- На 23 (двадесет и трети), 24 (двадесет и четвърти), 25 (двадесет и пети), 26 (двадесет и шести), 30 (тридесети) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На 21.12.2022 год. за времето от 09.00 часа - 15.00 часа, на Открит изпитателен полигон в с. Анево, общ. Сопот, ще се извърши контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствената необходимост на ВМЗ ЕАД гр. Сопот.

ЗАБРАНЯВА СЕ влизането на хора, животни и техника в района на територията на Открит изпитателен полигон в с. Анево, общ. Сопот на посочената дата и време!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЯДО КОЛЕДА

ще раздава подаръци за радост на децата  от 11:30 часа на 25.12.2022 г. в къщичката на площад „Иван Вазов“.

За да няма недоразумения и за свое улеснение, Дядо Коледа е изпратил свои помощници в сградата на данъчна служба /стая №20 и №21, които от 14.12.2022 г. до 23.12.2022 г. включително /от 09:00 ч. до 17:00 ч./ ще са на разположение. За по - подробна информация може да звъннете на телефони: 0885234540, 0893343702.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот, Къща музей "Иван Вазов" и Народно читалище "Иван Вазов - 1871" канят всички свои съграждани и гости на тържествено запалване на светлините на коледната елха...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Декември - 2022 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 02 (втори), 09 (девети), 12 (дванадесети), 13 (тринадесети), 15 (петнадесети), 19 (деветнадесети), 20 (двадесети), 21 (двадесет и първи) - за времето от 08:10 часа до 19:00 часа.

- На 01 (първи), 05 (пети), 06 (шести), 07 (седми), 08 (осми), 14 (четиринадесети) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На 24 и 25.11.2022 год. за времето от 09.00 часа - 15.00 часа, на Открит изпитателен полигон в с. Анево, общ. Сопот, ще се извърши контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствената необходимост на ВМЗ ЕАД гр. Сопот.

ЗАБРАНЯВА СЕ влизането на хора, животни и техника в района на територията на Открит изпитателен полигон в с. Анево, общ. Сопот на посочената дата и време!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА

ДО ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

И ЛИДЕРИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В ОБЩИНА СОПОТ

Община Сопот Ви кани на 17.11.2022 г. (четвъртък) от 17:15 часа в Ритуална зала „Хаджи Гьока Павлов“ в гр. Сопот, където ще се обсъжда промяна в План – сметката на община Сопот за дейност „Чистота“ за 2023 г., както и промяна на Наредбата за размера на местни данъци и такси в общината за 2023 г....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Осигуряване на обществен достъп за периода от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересовани лица до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, относно инвестиционно намерение:

от: "АРЕСГАЗ" ЕАД

за: "Газоснабдяване на гр. Сопот - проектиране и изграждане на газоразпределителна мрежа в урбанизираната територия".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на комисиите по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година НТП - пасище, мера и ливади.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Сопот стартира кампания за набиране на лица, които да участват в преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места в общината.

Кампанията е във връзка с изпълнение на ,,Наредба № 4 /01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност‘‘, ,,Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България‘‘ и във връзка с писмо с изх. № 62-72 от 02.02.2022 г. на Заместник-министъра на земеделието, публикувано на официалната интернет страница на Министерството на земеделието.

Съгласно чл. 4, ал. 2 от горепосочената Наредба преброяването се извършва от представители на общината и организации за защита на животните или други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Преброяването ще се извърши в периода септември- ноември 2022 г.

Необходими документи:

1. Заявление за участие в свободен текст.

2. Диплома за завършено подходящо образование, във връзка с изискванията на Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.

3. Документ удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина.

Срок за подаване на документи от кандидатите: до 17:00 часа на 18.11.2022 г.

Заявления се подават в деловодството на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Ноември - 2022 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 02 (втори), 03 (трети), 08 (осми), 10 (десети), 11 (единадесети), 18 (осемнадесети), 25 (двадесет и пети) - за времето от 08:10 часа до 19:00 часа.

- На 09 (девети), 14 (четиринадесети), 15 (петнадесети), 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети), 21 (двадесет и първи), 22 (двадесет и втори), 23 (двадесет и трети), 24 (двадесет и четвърти), 28 (двадесет и осми), 29 (двадесет и девети), 30 (тридесети) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Сопот информира заинтересованите граждани, които са собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., че съгласно § 41, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда трябва да регистрират съоръженията, които са разположени в собствения им имот до 28 ноември 2022 г...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за публично обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот

Каня Ви да вземете участие в публичното обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот, което ще се проведе на 17.11.2022 год. (четвъртък) от 17.30 ч. в ритуална зала „Хаджи Гьока Павлов“.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УВЕДОМЛЕНИЕ

Съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси е открито производството по приемане на План-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територията на Община Сопот за 2023 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

Справка за отразяване на постъпили предложения - публикувана на 17.11.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Скъпи приятели, община Сопот и кметство Анево

Ви канят на

ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА

Празникът ще се състои на 15 октомври /събота/, Площад, село Анево

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разпределение на масивите за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2022/2023 г. за землището на община Сопот и с. Анево, община Сопот, област Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Информация относно качеството на питейната вода в Община Карлово и община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Октомври - 2022 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 03 (трети), 04 (четвърти), 05 (пети), 06 (шести), 07 (седми), 10 (десети), 14 (четиринадесети), 21 (двадесет и първи), 25 (двадесет и пети), 26 (двадесет и шести), 27 (двадесет и седми), 28 (двадесет и осми) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

- На 11 (единадесети), 12 (дванадесети), 13 (тринадесети), 17 (седемнадесети), 18 (осемнадесети), 19 (деветнадесети), 20 (двадесети), 24 (двадесет и четвърти), 31 (тридесет и първи) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Осигуряване на обществен достъп за периода от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересовани лица до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, относно инвестиционно намерение:

от: "ШАМБАЛА ДИВЕЛЪПМЪНТ" ЕООД

за: "Закупуване на мобилен обект за преработка на сурово мляко /мини мандра/" в УПИ VII, кв. 9 /ПИ 68080.501.1464/, гр. Сопот, Община Сопот, обл. Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Сопот ще се присъедини към Националната кампания „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group - най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда, и да направи България по-чиста и красива в дългосрочен план.

Денят на голямото почистване, в което се включва и Община Сопот е 17 септември (събота) 2022 г....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

РЗИ-Пловдив препоръчва течащата вода от централни и местни водоизточници да се използва САМО за битови цели, а за пиене и приготвяне на храна – САМО бутилирана минерална/трапезна вода или такава осигурена от цистерна. Водата от централното водоснабдяване да НЕ СЕ използва за пиене и приготвяне на храна. Водата добита от кладенци и сондажи на територията на частни имоти, също да НЕ СЕ използва за пиене и за питейно-битови цели.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот, Къща музей „Иван Вазов“ и Народно читалище „Иван Вазов – 1871“ Ви канят на тържествено честване на 19-тата годишнина от възстановяването на община Сопот...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот.

Справка за отразяване на постъпили предложения - публикувана на 17.11.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Септември - 2022 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 02 (втори), 08 (осми), 09 (девети), 13 (тринадесети), 14 (четиринадесети), 15 (петнадесети), 16 (шестнадесети), 19 (деветнадесети), 20 (двадесети), 23 (двадесет и трети), 26 (двадесет и шести), 27 (двадесет и седми), 28 (двадесет и осми), 29 (двадесет и девети), 30 (тридесети) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

- На 01 (първи), 05 (пети), 07 (седми), 12 (дванадесети), 21 (двадесет и първи) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение от "АРЕСГАЗ" ЕАД

"Газоснабдяване на гр. Сопот - проектиране и изграждане на газоразпределителна мрежа в урбанизираната територия"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П Р И Е М Н А

НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

на 26.08.2022 г. от 13.00 до 16.00 часа

място: сградата на ЦОП Сопот, ул."Иван Вазов" №53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ ОБ Щ Е Н И Е

На 26 август (петък) от 11:00 часа на площад „Иван Вазов“ в град Сопот ще се проведе тържествен ритуал по полагане на военна клетва на новопостъпилите веоннослужещи в редиците на 61 Стрямска механизирана бригада...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от НАРЕДБА № 13/26.08.2016 г. за опазване на пчелите  и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

ОБЩИНА СОПОТ

УВЕДОМЯВА:

При подходящи метеорологични условия на 26.08.2022 г. ще бъде извършена дезинсекция/дезакаризация/ на зелените площи на  територията на Общината с препарат, включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените препарати...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

На 17.08.2022 г. (сряда) от 17:30 часа в Библиотеката на Народно читалище „Иван Вазов - 1871“ - Сопот  кметът на община Сопот Деян Дойнов кани гражданите на общината на среща - разговор относно ремонта на Читалището...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 10 Август 2022 година Община Сопот отбелязва 145 години от най-кървавото събитие в историята на града - „Страшното“.

От 10:00 часа в църквата „Св.св Ап. Петър и Павел“ ще се отслужи панахида в памет на жертвите.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

за инвестиционно предложение - "Закупуване на мобилен обект за преработка на сурово мляко /мини мандра/", в УПИ VII, кв. 9 /ПИ68080.501.1464/, гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Р Е Ш Е Н И Е

№ 09 - ДО - 1179 - 00 от 25.07.2022 год.

Р А З Р Е Ш А В А М

на

"АВРАМОВ 001" ЕООД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Август - 2022 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 08 (осми) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

- На 01 (първи), 02 (втори), 03 (трети), 04 (четвърти), 09 (девети), 10 (десети), 11 (единадесети), 12 (дванадесети), 15 (петнадесети), 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети), 18 (осемнадасети), 19 (деветнадесети), 22 (двадесет и втори), 23 (двадесет и трети), 24 (двадесет и четвърти), 25 (двадесет и пети), 26 (двадесет и шести), 29 (двадесет и девети), 30 (тридесети), 31 (тридесет и първи) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

за инвестиционно предложение - "Разширение на Гробищен парк в УПИ XV-гробище, кв. 59 (ИД 68080.502.1593) и ПИ 68080.104.133 по ПР на гр. Сопот" с поземлени имоти с идентификатори 68080.104.2, 68080.104.3, 68080.104.5, 68080.104.11, 68080.104.502 по КККР на гр. Сопот, община Сопот, обл. Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

за инвестиционно предложение - "Площадка за събиране и съхраняване на производствени /опасни и неопасни/ отпадъци" в гр. Сопот, община Сопот, ПИ 68080.504.45.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот, Къща музей „Иван Вазов“ и Народно читалище „Иван Вазов – 1871“ канят гражданите и гостите на града на тържествено отбелязване на 185 години от рождението на Апостола на свободата - Васил Левски.

Церемонията по отдаване на почит и поднасяне на венци и цветя ще се състои на 18 юли (понеделник) от 10:00 часа пред бюст-паметника на Апостола /зад Читалището/.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СОПОТ


Във връзка с установеното, нарастващото нападение от борова процесионка на територията на „Борова гора“, ДГС Карлово извършва лесозащитни мероприятия.

За целта са поставени феромонови уловки за проследяване на числеността и динамиката на летеж на вредителя, което ще повлияе положително за предприемане на последващи действия по опазване на гората.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ И ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

/КУЧЕТА И КОТКИ/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Юли - 2022 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 01 (първи), 04 (четвърти), 08 (осми), 18 (осемнадесети), 20 (двадесети), 21 (двадесет и първи), 22 (двадесет и втори) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

- На 05 (пети), 06 (шести), 07 (седми), 11 (единадесети), 12 (дванадесети), 13 (тринадесети), 14 (четиринадесети), 15 (петнадесети), 19 (деветнадесети), 25 (двадесет и пети), 26 (двадесет и шести), 27 (двадесет и седми), 28 (двадесет и осми), 29 (двадесет и девети) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОГРАМА

ПОСВЕТЕНА НА 172 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

за инвестиционно предложение - "Цех за производство на млечен сладолед" в поземлен имот с идентификатор 68080.501.1464, гр. Сопот, община Сопот, ул. "Иван Вазов" № 83.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Програма за опазване на околната среда за периода 2021 - 2028 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Сопот за периода 2021 - 2028 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за 15 юни - мероприятия посветени на  Дните на културата 2022 година

На  15 юни от 11:00 часа в Радино училище ще бъде открита изложба „Заедно по пътя на Кирил и Методий“. През 2018 година по покана на интернет радио „Татковина“ пет български училища в чужбина се включват в проекта. Училищата не са избрани случайно, те се намират на пътя, изминат от Кирил и Методий – от създаването до утвърждаването на славянската писменост. Учениците рисуват буквите на кирилица и глаголица – раждат се интересни решения, пълни с фантазия и любов към нашата азбука...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Заявления за ДЪРВА ЗА ОГРЕВ за отоплителен сезон 2022/2023 г. ще бъдат приемани до 25.06.2022 г. в деловодството на Община Сопот.

Лицата следва да бъдат с постоянен адрес на територията на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Сектор местни данъци и такси, Ви напомня, че работи всеки делничен ден, без прекъсване от 8:00 до 17:00 ч.

С оглед новите законови промени е желателно  всички жители и стопански обекти да посетят в удобно за тях време сектора, който се намира в стая №18 на адрес: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 57, за да  установят своите задължения, с цел необразуване на изпълнителни производства (изпълнителни дела).

Уважаеми съграждани, напомняме Ви, че от вашите данъци, община Сопот разплаща 500 000 лв. на годишна база заеми, с цел погасяване на финансови корекции наложени в периода 2009 – 2015 г.

От вашите данъци, също така се изпълнява социалната  финансовата политика на общината.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми съграждани,

С решение на Министерски съвет от 1993 г., 2 юни е обявен за ден на Христо Ботев и загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени.

В тази връзка ви уведомяваме, че системата за ранно предупреждение и оповестяване с акустичен сигнал „Въздушна опасност” ще бъде задействана на 02.06.2022 г. (четвъртък), в 12.00 часа в продължение на 2 (две) минути.

В знак на почит, при подаване на сигнала пешеходците и пътните превозни средства спират на място до края на звука от сирените.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за 1 юни – Ден на детето

Постановката е ЖАБОКЪТ ПРИНЦ по Братя Грим. Приказка за неспазени обещания. За магьосница зла отнела на принца цялата красота. И го проклела като жаба да скита, дорде открие нейде по света принцеса с благородна душа! Целувка тя да му подари и трапезата с него да сподели. Какво ще се случи на края ли? Елате и вижте!!! Посмейте се, поплачете и сами разберете!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНА КАРЛОВО

ОБЩИНА СОПОТ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ


по повод 31 май – световен ден за борба с тютюнопушенето

ОРГАНИЗИРАТ ПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩА


„СПОРТУВАЙ – НЕ ПУШИ“


КОГА: 31.05.2022 ГОД. ОТ 14:00 Ч.

КЪДЕ: ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ НА СУ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – КАРЛОВО

УЧАСТНИЦИ: ОТБОРИТЕ НА СУ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – Карлово и СУ „ИВАН ВАЗОВ“ – гр. Сопот


З А П О В Я Д А Й Т Е !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Юни - 2022 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 20 (двадесети) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

- На 01 (първи), 02 (втори), 03 (трети), 06 (шести), 07 (седми), 08 (осми), 09 (девети), 10 (десети), 13 (тринадесети), 14 (четиринадесети), 15 (петнадесети), 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети), 21 (двадесет и първи), 22 (двадесет и втори), 23 (двадесет и трети), 24 (двадесет и четвърти), 27 (двадесет и седми), 28 (двадесет и осми), 29 (двадесет и девети), 30 (тридесети) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за 24 май - денят на светлия празник на Кирил и Методий

На 24 май от 10:00 часа на площад „Иван Вазов“ община Сопот организира Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, награждаване на  „Най-добър учител и ученик за 2022 г.“.

Деца и учениците от Детски градини „Слънчево детство“, „Роза“ и „Приказен свят“, Начално училище „Неделя Петкова“, Средно училище „Иван Вазов“, ПГ „Ген. Вл. Заимов“, Вокална група „Алмадин“ и Младежки танцов състав „Копсис“ при Народно читалище „Иван Вазов-1871“ ще отправят своите поздрави към учители, ученици, културни и читалищни дейци.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника /ЗРКЗГТ/,

УВЕДОМЯВАМЕ

собствениците на земеделска и горска техника за предвидените технически прегледи на зърнокомбайните, сламопресите и харманската техника за 2022г.  на територията на Община Сопот...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Сопот напомня, че на 18.05.2022 г. от 17:30 часа в ритуална зала „Хаджи Гьока Павлов“ ще се проведе обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от Фонд „ФЛАГ“, с цел погасяване на финансова корекция – проект „Водопровод“.

Финансите на община Сопот са финансите на всички нас. За да може да вземете активно участие, както и да се запознаете как се стигна до тук, Ви предоставяме отново – Предложение/мотиви; Докладна записка; Покана.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от НАРЕДБА № 13/26.08.2016 г. за опазване на пчелите  и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

ОБЩИНА СОПОТ

УВЕДОМЯВА:

При подходящи метеорологични условия на 12.05.2022 г. ще бъде извършена дезинсекция/дезакаризация/ на зелените площи на  територията на Общината с препарат „Бандит“, включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените препарати.

Третираните площи ще се обозначават със стикери.

Препоръката към гражданите е да не влизат в обработените площи и да спазват посочения карантинен срок.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

От 09.05.2022 година община Сопот стартира изплащане на еднократна помощ за новородено дете в размер на 1000,00 лева.

Въпреки тежките икономически условия и недостига на средства в  местния бюджет, кметът Деян Дойнов смята, че има неотменими разходи, които при правилно планиране и съпоставяне с приходите трябва да доведат до задоволяване на нуждите и исканията на гражданите на община Сопот.

Всички, които са подали заявления и отговарят на посочените в тях условия могат да получат помощта в касата на общината.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно намерение от ХЕЛИОДОРО ООД с предмет: "Площадка за събиране и съхраняване на производствени /опасни и неопасни/ отпадъци" в ПИ 68080.504.45, гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

От 08 май до 15 юни община Сопот провежда Дни на културата 2022

Да отворим сърцата си за музика, театър и слово, призовава Деян Дойнов

Община Сопот, Къща музей „Иван Вазов“ и Народно читалище „Иван Вазов – 1871“ дават сцена на културни и образователни събития, които ще се проведат в продължение на месец и половина. „Културата е мост между индивиди, между градове и народи. Сопот винаги е бил и ще бъде културно средище. Сега трябва да покажем обединението си за добро, да покажем светлата страна на живота и да върнем надеждата и радостта в очите на хората“, заяви кметът Деян Дойнов. През изминалите две години епидемичната обстановка не позволи организирането на мащабни културни събития и празници. Тържествата по случай 170 години от рождението на Иван Вазов и 100 години от неговата смърт не можаха да се проведат в мащаба, който заслужават. „Не можем да компенсираме това, но можем да дадем път на културата, образованието и спорта и в месеца на българската писменост да отворим душите и сърцата си за музика, театър и слово“, допълни Дойнов...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Сопот уведомява гражданите в пенсионна възраст, че от 03.05.2022 година стартира изплащане на компенсациите на картите за обществения превоз:

I тримесечие – 10,00 лева

II тримесечие – 25,00лева

Заявленията се подават в стая №3 – Деловодството на общината

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Май - 2022 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 03 (трети), 09 (девети), 10 (десети), 11 (единадесети), 12 (дванадесети), 20 (двадесети), 26 (двадесет и шести), 27 (двадесет и седми) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

- На 04 (четвърти), 05 (пети), 16 (шестнадесети), 17 (седемнадасети), 18 (осемнадасети), 19 (деветнадесети), 30 (тридесети), 31 (тридесет и първи) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно- охранителните зони около водоизточниците за питейно- битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Община Сопот обявява достъп до получена информация с вх. № С- 1774/ 14.04.2022г. до:...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 20.04.2022 г. (сряда) от 17:30 часа, Кмета на община Сопот кани жителите на с. Анево на среща-разговор в салона на многофункционалната сграда /бившето училище/. Разчитаме на Вашето присъствие.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К А М П А Н И Я  „З А С А Ж Д А М Е  Б Ъ Д Е Щ Е“

Община Сопот участва в кампания на Гората.бг, чиято цел е да бъдат засадени 3 000 000 нови дървета в България.

До момента са заявени 5 000 бр. плодни и паркови дървета- ябълка /подложка ММ106, 1 годишни/, слива /жълта афъзка/, орех /обикновен, ядлив/, липа / дребнолистна/, бяла бреза, бяла акация, зимен дъб и златен дъжд...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В парк „Сарая“ на 11.04.2022 г. (понеделник) от 17:30 часа, Кмета на община Сопот кани жителите на квартал „Сарая“ на среща-разговор. Ще се дискутират всички текущи въпроси и проблеми на квартала.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление за инвестиционно предложение от ЦЕНТЪР РЕГИОН ГРУП ЕООД с предмет: Частично преустройство-промяна на предназначението на помещения, разположени на партерно ниво на съществуваща сграда с номер 68080.501.1464.1, разположена в УПИ VII, кв. 9 по плана на гр. Сопот / ПИ 68080.501.1464 / в цех за производство на млечен сладолед.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Считано от 14 март 2022 г., фирма „Копсис Транс“ ООД, възстановява поетапно спрените курсове по направление Карлово – Анево – Карлово...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Сопот съобщава на всички жители, че записването за закупуване на дърва за огрев от горски територии за отоплителен сезон 2022/ 2023 г. от ЮЦДП ТП Държавно горско стопанство Карлово...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Април - 2022 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 01 (първи), 04 (четвърти), 06 (шести), 07 (седми), 08 (осми), 11 (единадесети), 13 (тринадесети), 15 (петнадесети), 18 (осемнадесети), 19 (деветнадесети), 21 (двадесет и първи), 28 (двадесет и осми), 29 (двадесет и девети) - за времето от 08:10 часа до 17:00 часа.

- На 05 (пети), 09 (девети), 12 (дванадесети), 14 (четиринадесети), 20 (двадесети), 26 (двадесет и шести), 27 (двадесет и седми) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обществено обсъждане на изменение на действащия Общ устройствен план

О Б Я В Л Е Н И Е

25.03.2022 г.

За Обществено обсъждане на изменение на Общ устройствен план на Община Сопот

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на проект за обект: „Изменение на ОУПО-Сопот частично за поземлен имот с идентификатор 68080.122.54, мистност „Малкия дрм“ по КККР на гр.Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

за публично обсъждане на проекта за Бюджет 2022 на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

за публично обсъждане на проекта на Бюджет 2022 на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На вниманието на украинските граждани, пристигащи на територията на Република България

Уведомяваме Ви, че на основание Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и на Съвета, гражданите на Република Украйна имат право на безвизово влизане в Р България и право на пребиваване 90-дневен престой в рамките на всеки 6 месечен период в Република България...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Достъп до пазара на труда на в България за граждани на Украйна.

Всеки гражданин на трета държава може да работи в Република България, ако притежава:

  Единното разрешение за пребиваване и работа се издава от Министерството на вътрешните работи. В него се съдържа и предоставеното от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта положително писмено становище за достъп до българския пазар на труда...

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

  През месец Март - 2022 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

  - На 07 (седми), 08 (осми), 09 (девети), 10 (десети), 11 (единадесети), 18 (осемнадесети), 19 (деветнадесети), 21 (двадесет и първи), 25 (двадесет и пети) - за времето от 08:10 часа до 17:00 часа.

  - На 01 (първи), 02 (втори), 04 (четвърти), 14 (четиринадесети), 15 (петнадесети), 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети), 22 (двадесет и втори), 23 (двадесет и трети), 24 (двадесет и четвърти), 28 (двадесет и осми), 29 (двадесет и девети), 30 (тридесети), 31 (тридесети и първи) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

  Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  УВЕДОМЛЕНИЕ

  Съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси е открито производството по приемане на План-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територията на Община Сопот за 2022 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  У В Е Д О М Л Е Н И Е

  Уважаеми съграждани, Празника на Виното и любовта, който отбелязваме на 14 февруари, е традиция за град Сопот, която винаги ни е събирала заедно – да си кажем ,, Наздраве‘‘, да се хванем на хоро, да стоплим сърцата си с обич и песен...

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  СЪОБЩЕНИЕ

  Общинска администрация Сопот напомня, че срокът за регистрация и пререгистрация на домашни кучета е до 31.03.2022 г. Регистрацията и пререгистрацията се извършва в Общинска администрация Сопот. Регламентираната такса, определена от ОбС - Сопот е в размер на 12 лв.

  Всеки собственик на куче- домашен любимец над 4- месечна възраст или в тримесечен срок от придобиването му над тази възраст, следва да го декларира в общинска администрация.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Общинската болница в Сопот започва ваксинационна кампания

  Жителите на община Сопот мога да поставят първа, втора или бустерна доза в МБПЛ "Иван Раев" с предварително записване

  Благодарение на добрата съвместна работа между ръководството на болницата, общинската администрация и РЗИ сопотненци могат да се ваксинират срещу COVID-19 в местното лечебно заведение. Д-р Анастасов поясни, че ваксинационният кабинет ще разполага с всички ваксини, които в момента са налични в България. Желаещите могат да се запишат предварително на тел. 0892 20 99 29 или на регистратурата на МБПЛ „Иван Раев“.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

  През месец Февруари - 2022 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

  - На 02 (втори), 03 (трети), 11 (единадесети) - за времето от 08:10 часа до 17:00 часа.

  - На 07 (седми), 08 (осми), 09 (девети), 10 (десети), 12 (дванадесети), 14 (четиринадесети), 15 (петнадесети), 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети), 21 (двадесет и първи), 22 (двадесет и втори), 23 (двадесет и трети), 24 (двадесет и четвърти), 25 (двадесет и пети), 28 (двадесет и осми) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

  Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Община Сопот

  и

  Къща музей „Иван Вазов“

  Ви канят  на 05.01.2022 г. от: 

  11.00 часа на тържествен ритуал и поднасяне на венци и цветя по повод 162 години от рождението на ген. Георги Вазов. Церемонията ще се състои пред паметниците на братята Вазови.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------