Община Сопот

ОБЯВИ - 2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.122.54 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за УПИ II ВМЗ ПИ 504.15, 504.74 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПР на поземлен имот 68080.501.316

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сопот на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.76/23.09.2022 г. е обявен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план  (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект: „ПУП парцеларен план за уличен водопровод за вилна сграда в УПИ 465.5540, вилно строителство, м. „Манастирски лозя“, гр.Сопот.“

Изготвения ПУП-ПП е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

Общинска служба по земеделие - гр. Карлово, на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, уведомява заинтересованите лица, че са изготвени предварителните регистри на имоти с НТП  <<Пасища, мери и ливади>> за землищата на гр. Карлово, гр. Калофер, гр. Клисура, с. Богдан, с. Васил Левски, с. Войнягово, с. Дъбене, с. Каравелово, с. Климент, с. Куртово, с. Московец, с. Пролом, с. Соколица, с. Столетово и с. Христо Даново, община Карлово за календарната 2023 година.

Предварителните регистри са на разположение за разглеждане в ОСЗ-Карлово.

 

ОСЗ-Карлово

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ на Гробищен парк гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

„ТОПЪЛ ОБЯД “ В ОБЩИНА СОПОТ 

Община Сопот обявява прием на документи на кандидати за потребители по проект Топъл обяд“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. Дейността ще обхване до 120 потребители.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на трети комисии по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.502.918 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сопот на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.66/16.08.2022 г. е обявен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план  (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект: „ПУП парцеларен план за транспортен достъп до ПИ 68080.130.149, м. Малкия друм“ по КККР на гр. Сопот“.

Изготвения ПУП-ПП е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ и ПУП - ПП за поземлен имот 68080.173.387 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ и ПУП - ПП за поземлен имот 68080.173.6 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.501.716 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.174.577 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Осигуряване на обществен достъп до информация по инвестиционно предложение:

„Разширение на Гробищен парк  в УПУ XV- гробище, кв. 59 /ИД 68080.502.1593/ и ПИ с идентификатор 68080.104.133 по ПР на гр. Сопот“, с поземлени имоти с идентификатори 68080.104.2, 68080.104.3, 68080.104.5, 68080.104.11, 68080.104.502 по КККР на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив с възложител Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛ

на основание чл. 37и, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 100, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), във връзка със Заповед № РД46-75/28.02.2022 г. на Зам.-Министъра на земеделието и в изпълнение на Заповед № РД-07-196/20.06.2022 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие " - гр. Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - СОПОТ съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.43/10.06.2022 г. е публикувано Решение № 269/ 19.05.2022г. на Общински съвет Сопот  е  одобрен проект за изменение на общ устройствен план на община Сопот, касаещо разширение на структурна единица 77 -  земеделска територия с устройствен режим с недопустима промяна на предназначението, в обхвата на ПИ с КИ 68080.122.54 по кадастрална карта на гр.Сопот, м. „Малкия друм“, в земеделска територия с устройствен режим с допустима промяна на предназначението за многофункционално ползване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.463.537 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сопот на основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ съобщава,че в „Държавен вестник“ бр.42/07.06.2022г. е обявен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - трасета на уличен водопровод и канализация по път представляващ ПИ 36498.8.46 и ПИ 36498.8.192 КККР на гр.Карлово и ПИ 68080.122.127 по КККР на гр. Сопот, област Пловдив (в частта попадаща в землището на гр. Сопот, оБщина Сопот). Изготвения ПУП-ПП е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.501.156 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сопот на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.31/19.04.2022г. е обявен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план  (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект: Кабелно захранване на табло електромерно за обект „Хотелски комплекс – къща за гости“ в имот 68080.173.34, местност „Над техникума“, гр.Сопот. Трасето на електропровода е с дължина 255 м., започва от съществуващ КРШ 1 пред ПИ 68080.501.5041 и преминава през ПИ с идентификатор 68080.501.9005 – второстепенна улица, публична общинска собственост и ПИ 68080.175.261 – местен път, публична общинска собственост, до ново електромерно табло пред ПИ 68080.173.34.

Изготвения ПУП-ПП е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сопот на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.31/19.04.2022г. е обявен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план  (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект: Кабелна линия 20kV  от СРС 76/30 до РУ 20kV на БКТП „Нов“  за обект „Административна сграда“ в имот 68080.172.431, м. „Арменица“, гр.Сопот. Трасето на електропровода е с дължина 290 м., започва от СРС № 76-30 на ВЛ 20 kV „Метоха“, преминава през ПИ с идентификатор 68080.399.535 с начин на трайно ползване  - пасище, публична общинска собственост и ПИ 68080.399.544 – местен път, публична общинска собственост, до нов БКТП сектор „ЕР-ЮГ“ в ПИ 68080.172.434.

Изготвения ПУП-ПП е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ и ПУП - ПП за поземлен имот 68080.504.46 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ и ПУП - ПП за поземлен имот 68080.130.149 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП ПР на поземлен имот 68080.501.682

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За изменение на ОУП на поземлен имот 68080.122.54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПЗ за поземлен имот 68080.259.255 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПП транспортен достъп до ПИ 68080.463.532 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.465.480 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ и ПУП - ПП за поземлен имот 68080.398.609 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ и ПУП - ПП за поземлен имот 68080.4.513 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.399.660 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------