Община Сопот

Издаване на временни разрешения за търговия на открито /на фирми/

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА
ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО /от фирми/
І. Необходими документи и място за подаване:
- Заавление по образец
-актуално състояние на фирмата;
-данъчна регистрация на фирмата;
- БУЛСТАТ;
- липса на задължения към община Сопот.
- удостоверение за регистрация от РИОКОЗ /при необходимост/
ІІ. Лицето подава молба до Кмета на Общината, заведена в деловодството стая 3 /етаж 1/.
ІІІ След резолюция от Кмета, молбата се разглежда от Гл. сп. ТТК в едномесечен срок от подаването й.
Забележка: