Община Сопот

Категоризиране или за промяна на категорията на туристически обект

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
КАТЕГОРИЗИРАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА КАТЕГОРИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ
Чл. 6. (1) Процедурата за категоризиране или за промяна на категорията на туристически обект се открива
след подаване на заявление от лицето, което ще извършва или извършва хотелиерство или ресторантьорство, или
от упълномощено от него лице до съответния категоризиращ орган по чл. 2, ал. 1. Заявлението е по образец съгласно
приложение № 5 или приложение №6.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. Удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето - оригинал или заверен препис или копия от документи,
удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;
2. Удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или заверен препис;
3. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец съгласно приложение № 7 или
приложение №8;
4. Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;
5. Формуляр за определяне на категорията по образец съгласно приложение № 9 или приложение №10;
6. Копия от документите за собственост на обекта;
7. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната
туристическа дейност в обекта;
8. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
9. Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
10. Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.