Община Сопот

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ 2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот:

1. ПИ с идентификатор 68080.406.135

2. ПИ с идентификатор 68080.406.254

3. ПИ с идентификатор 68080.406.226

4. ПИ с идентификатор 68080.406.257

Качено: 21.07.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Повторен търг с явно наддаване на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот:

1. ПИ с идентификатор 68080.406.243

2. ПИ с идентификатор 68080.405.234

3. ПИ с идентификатор 68080.406.283

Качено: 13.05.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот:

1. Застроен имот с идентификатор 68080.502.9047

2. ПИ с идентификатор 68080.406.243

3. ПИ с идентификатор 68080.406.193

4. ПИ с идентификатор 68080.405.234

5. ПИ с идентификатор 68080.406.167

6. ПИ с идентификатор 68080.406.283

Качено: 07.04.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------