Община Сопот

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

4330 гр. Сопот, община Сопот, ул. „Иван Вазов“ №57, моб. тел.: 0897777745, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

О Б Я В А

 

Общински съвет – Сопот, в изпълнение на Решение №282, взето с поименно гласуване с Протокол №47 от редовно заседание, проведено на 28.06.2022 г., във връзка с  раздел II „Съдебни заседатели“ (чл.66 – чл.75а) от Закона за съдебната власт  и Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели, издадена от ВСС и Обн. ДВ. бр.81 от 10 Октомври 2017 г.,

 

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

С МАНДАТ 2023-2027 г. ЗА РАЙОНЕН СЪД - КАРЛОВО

ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

Условия, ред и правила за провеждане на процедурата:

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

1.1. възраст от 21 до 68 години;

1.2. имат настоящ адрес в община Сопот, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд-Карлово;

1.3. имат завършено най-малко средно образование;

1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. да не страдат от психически заболявания;

1.6. да не са  съдебни заседатели в друг съд;

1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд-Карлово;

1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд-Карлово;

1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към Районен съд-Карлово.

2. Кандидатите за съдебни заседатели, следва да подадат в срок до 31 август 2022 г., в деловодството на Общински съвет – Сопот (гр.Сопот, ул. „Иван Вазов“ №57 , ет.1, стая 15)  следните документи:

2.1. Заявление за кандидатстване за съдебен заседател, съдържащо и данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки; (Приложение №1);

2.2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ, (Приложение №2);

2.3. Декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ, (Приложение №3).

2.4. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

2.5. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

2.6. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

2.7. Мотивационно писмо;

2.8. Писмено съгласие;

2.9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

3. След приключване на приема на документи от кандидати за съдебни заседатели, създадената с решението на Общински съвет – Сопот за откриване на процедурата, временна комисия ще:

3.1. извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни заседатели в Районен съд – Карлово, от квотата на Общински съвет – Сопот и изготви доклад и списък на допуснатите кандидати;

3.2. публикува на интернет страницата на Община Сопот,  най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт, списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по  чл. 67, ал. 3, т.9 от същия закон.  Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности;

3.3. проведе, в свое открито заседание, изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на чл. 68а, ал. 1 – 3 от ЗСВ и състави доклад за протичането му и протокол от изслушването, които да публикува на интернет страницата на Община Сопот.

3.4. изготви и внесе в Общински съвет - Сопот докладна записка с проект за решение -  предложение за определяне на съдебните заседатели при Районен съд – Карлово за мандат 2023 – 2027 г., от квотата на община Сопот, като приложи към докладната и протокола от изслушването и доклада от провеждането му.

4. След приключване на процедурата по т.3, Общински съвет – Сопот, ще се произнесе с решение, с което ще определи и предложи на Окръжен съд – Пловдив, кандидатите за съдебни заседатели  с мандат 2023 – 2027 г. за Районен съд – Карлово от квотата на Общински съвет – Сопот.

5. Окончателното решение за избор на съдебни заседатели с мандат 2023 – 2027 г. за Районен съд – Карлово от квотата на Общински съвет – Сопот, ще бъде взето от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Пловдив.

6. Мандата на новоизбраните по т.5 съдебни заседатели ще започне да тече след полагане на клетва в Районен съд – Карлово, насрочена от Председателя на съда.

Образци на утвърдените с решението на Общински съвет – Сопот документи по т.2.1., 2.2. и 2.3. може да изтеглите от тук:

1. Заявление за кандидатстване за съдебен заседател, съдържащо и данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки; (Приложение №1);

2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ, (Приложение №2);

3. Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал. 2 от ЗСВ, (Приложение №3),

или да получите на хартиен носител от деловодството на Общински съвет – Сопот. 

Допълнителна информация или въпроси на място  - гр.Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 57, ет.1, стая 15 или на телефони: 0897777745 и 0889328832.

 

НЕЛИ ПЕНЕВА

Председател на Общински съвет – Сопот

 

 

 
пожари