Община Сопот

ОБЯВИ - 2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за изменение на ПИ 68080.501.5232 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за изменение на ПИ 68080.27.901 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сопот на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.91/31.10.2023 г. е обявен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план  (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект: „Подземна кабелна линия СрН (20kV) от ТП Гробища в ПИ 68080.502.1595 до БКЗРУ 20кV в УПИ 104.504 – фотоволтаична електроцентрала, местност Малкия друм, гр. Сопот, общ. Сопот.“

Изготвения ПУП-ПП е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обществено обсъждане на изменение на действащия Общ устройствен план

О Б Я В Л Е Н И Е

29.09.2023 г.

За Обществено обсъждане на изменение на Общ устройствен план на Община Сопот

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че  е организирано обществено обсъждане на проект за обект: „Изменение на ОУПО-Сопот частично за поземлен имот с идентификатор 68080.122.35, местност „Малкия друм“ по КККР на гр.Сопот

възложител: „ЯНЕВИ АУТО“ ЕООД

Общественото обсъждане ще се проведе на 02.10.2022 г. от 18.00 ч. пред сградата на общинска администрация на адрес гр.Сопот, ул. „Иван Вазов“№34.

Проектът е предоставен в стая №13 на Общинска администрация – гр.Сопот и е на разположение на заинтересованите всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Писмени становища, мнения и препоръки могат да се подават в деловодството на Община Сопот или на срещата за обществено обсъждане.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сопот на основание чл.127, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на общ устройствен план (ОУП) на Община Сопот частично за поземлен имот с идентификатор 68080.122.35, местност Малкия друм по КККР на гр.Сопот. Заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения ОУП в сградата на Община Сопот и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската  администрация...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за изменение на УПИ 173.34 - хотелски комплекс, "Над техникума", по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за изменение на ПИ 00480.501.316 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПР за изменение на ПИ 68080.501.158 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПР за поземлен имот 68080.501.36 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот ПИ 171.177 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

Общинска служба по земеделие - гр. Карлово, на основанив чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, уведомява заинтересованите лица, че са изготвени предварителните регистри на имотите орни земи.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за изменение на ПИ 68080.504.22, 68080.504.21, 68080.504.23, 68080.504.24, 68080.504.25, 68080.504.19, 68080.504.5, 68080.504.84, 68080.504.2, 68080.504.17, 68080.504.82, 68080.504.3, 68080.504.104, 68080.504.8, м. „Кучур кория“ по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ и ПУП - ПП за поземлен имот 68080.176.506 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПР за поземлен имот 68080.501.317 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.130.602 и 68080.130.603 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за изменение на УПИ 104020, 104021, 104022, 104023 - Автосалон, автосервиз, магазин, складове за промишлени стоки, офиси, кафе-аперитив, ресторант.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - СОПОТ съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.55/27.06.2023 г. е публикувано Решение № 384/30.05.2023г. на Общински съвет Сопот  е  одобрен проект за изменение на общ устройствен план на община Сопот, касаещо изменение на структурна единица 77 -  земеделска територия с устройствен режим с недопустима промяна на предназначението, в обхвата на ПИ с КИ 68080.123.3 по кадастрална карта на гр.Сопот, м. „Малкия друм“, в земеделска територия с устройствен режим с допустима промяна на предназначението за жилищно строителство.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за изменение на УПИ I - Дом на услугите, поща, универмаг, битов комбинат

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПР на поземлен имот 68080.503.1167.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ и ПУП - ПП за поземлен имот 68080.465.453 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

Стартиране и изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0172-С01 „Грижа в дома“ в Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/ чрез своите Мобилни общински офиси /МОО/ продължава националната информационна кампания на Министерство на земеделието за възможностите за финансиране на земеделските стопани от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023- 2027 г....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

За предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги – Грижа в дома на потребителите от община Сопот – координатор, медицински специалист(мед. сестра, фелшер или др.), социален работници, психолог и др.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А 

За ползване на мобилни интегрирани здравно-социални услуги, които ще се предоставят по домовете на потребителите от квалифициран персонал по проект № BG05SFPR002-2.001-0172 „Грижа в дома“ в Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.406.152 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПП отливен канал в ПИ 68080.27.521 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обществено обсъждане на изменение на действащия Общ устройствен план

О Б Я В Л Е Н И Е

07.03.2023 г.

За Обществено обсъждане на изменение на Общ устройствен план на Община Сопот

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че  е организирано обществено обсъждане на проект за обект: „Изменение на ОУПО-Сопот частично за поземлен имот с идентификатор 68080.123.3, местност „Малкия друм“ по КККР на гр.Сопот

възложител: Неделчо Мутафчиев

Общественото обсъждане ще се проведе на 09.03.2022 г. от 18.00 ч. пред сградата на общинска администрация на адрес гр.Сопот, ул. „Иван Вазов“№34.

Проектът е предоставен в стая №13 на Общинска администрация – гр.Сопот и е на разположение на заинтересованите всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Писмени становища, мнения и препоръки могат да се подават в деловодството на Община Сопот или на срещата за обществено обсъждане.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС


Осигуряване на обществен достъп до информация по инвестиционно предложение:

„Устойчиво енергийно обновяване на административна сграда, находяща се на ул. „Иван Вазов“ № 49, гр. Сопот“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.463.532 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.405.185 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сопот на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.16/17.02.2023 г. е обявен проект за подробен устройствен план (ПУП) – специализирана план-схема за газоснабдяване на гр. Сопот, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на газоразпределителна мрежа /ГМР/ в урбанизираната територия на града.

Изготвения ПУП – специализирана план-схема е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За изменение на ОУП на поземлен имот 68080.123.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сопот на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.9/27.01.2023 г. е обявен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план  (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект: „ПУП парцеларен план за трасе за кабел 20 kV за ПИ 68080.504.46 по КККР на гр. Сопот.“

Изготвения ПУП-ПП е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ и ПУП - ПП за поземлен имот 68080.466.577 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сопот на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.5/17.01.2023 г. е обявен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план  (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект: „ПУП парцеларен план за трасе за кабел 0,4 kV за ПИ 68080.259.508 по КККР на гр. Сопот.“

Изготвения ПУП-ПП е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

За одобрен ПУП - ПРЗ за поземлен имот 68080.404.191 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------