Община Сопот

ЗАПОВЕДИ - 2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-88/30.05.2023 г.

Относно: Нареждане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПРЗ за част от кв. 29 по плана на с. Анево, общ. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-87/30.05.2023 г.

Относно: Нареждане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПР за част от кв. 15 по плана на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-81/17.05.2023 г.

Относно: Спазване на противопожарни мерки за опазване на житните посеви и тревната растителност.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-75/21.04.2023 г.

Относно: Нареждане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПР за част от кв. 95 по плана на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-46/27.02.2023 г.

Относно: Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на част от масив 504, "Кучур кория" по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-40/20.02.2023 г.

Относно: Нареждане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПР за част от кв. 81 по плана на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-32/09.02.2023 г.

Относно: Нареждане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПР за част от кв. 30 по плана на с. Анево, община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-20/23.01.2023 г.

Относно: Забрана за паша на следните отдели и подотдели на територията на ТП "ДГС Карлово" - Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-02/05.01.2023 г.

Относно: Нареждане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПРЗ за част от масив 131, м. "Малкия друм" по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------