Община Сопот

ЗАПОВЕДИ - 2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-233/29.11.2023 г.

Относно: Нареждане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПРЗ за част от кв. 17 по плана на с. Анево, община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-232/29.11.2023 г.

Относно: Нареждане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПРЗ за част от кв. 92 по плана на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-213/16.11.2023 г.

Относно: Създаване и осигуряване на нормални условия за живот и работа на населението и за нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите в общината при влошени метеорологични условия/снеговалежи, снегонавявания, заледявания и др./ през есенно-зимния сезон на 2023/2024 година.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-200/07.11.2023 г.

Относно: Нареждане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПР за част от кв. 61 по плана на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-199/07.11.2023 г.

Относно: Нареждане за изработване на проект за Подробен устройствен план - ПРЗ за част от масив 174, м. "Над техникума" по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-174/04.10.2023 г.

Относно: Границите на районите и вида на предлаганите услуги по събиране и извозване, и обезвреждане в депо или други съоръжения на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Сопот, както и честотата на сметоизвозването за 2024 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-135/11.08.2023 г.

Относно: Нареждане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПРЗ за част от кв. 10 по плана на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-112/06.07.2023 г.

Относно: Нареждане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПР за част от кв. 14 по плана на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-111/06.07.2023 г.

Относно: Нареждане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПР за част от кв. 3 по плана на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-104/28.06.2023 г.

Относно: Нареждане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПР за част от кв. 63 по плана на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-101/22.06.2023 г.

Относно: Водата подавана във водоснабдителната система на община Сопот, която е публична общинска собственост, съгласно Закона за водите, да се използва приоритетно за питейно-битови нужди.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-99/19.06.2023 г.

Относно: Прекратяване на категоризация на Семеен хотел – гр. Сопот, ул. „Гоце Делчев“, №2Б с удостоверение за утвърдена категория (една звезда) № 149-1 от 18.05.2020 г. от Кмета на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-88/30.05.2023 г.

Относно: Нареждане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПРЗ за част от кв. 29 по плана на с. Анево, общ. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-87/30.05.2023 г.

Относно: Нареждане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПР за част от кв. 15 по плана на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-81/17.05.2023 г.

Относно: Спазване на противопожарни мерки за опазване на житните посеви и тревната растителност.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-75/21.04.2023 г.

Относно: Нареждане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПР за част от кв. 95 по плана на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-46/27.02.2023 г.

Относно: Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на част от масив 504, "Кучур кория" по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-40/20.02.2023 г.

Относно: Нареждане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПР за част от кв. 81 по плана на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-32/09.02.2023 г.

Относно: Нареждане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПР за част от кв. 30 по плана на с. Анево, община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-20/23.01.2023 г.

Относно: Забрана за паша на следните отдели и подотдели на територията на ТП "ДГС Карлово" - Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-09-02/05.01.2023 г.

Относно: Нареждане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПРЗ за част от масив 131, м. "Малкия друм" по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------