Търсене

Община Сопот

РЕШЕНИЯ
2023 год.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 375

Относно: Приемане на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 374

Относно: Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от общински имот с КИ: 68080.176.179 за провеждане на обслужващ път за транспортен достъп до имот с КИ: 68080.176.21.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 373

Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: Отливен канал ф1000 в ПИ 68080.130.528, ПИ 68080.71.128 и ПИ 68080.27.521 по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 372

Относно: Изменение на Решение №26, взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 13.02.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 371

Относно: Упълномощаване на представител и предоставяне на  мандат за гласуване от името на Община Сопот в редовното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив, свикано на 27.04.2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа в заседателна зала №300  в сградата Областна администрация Пловдив, с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-02-13/20.03.2023 г. и на наш вх. №С-1558 от 20.03.2023 г. на Председателя на Асоциация по ВиК – Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 370

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП – ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-1118/23.02.2023 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.176.506 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. „Арменица“,  представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 369

Относно: Одобряване на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 368

Относно: Приемане на частично разпределение на средствата за целевата субсидия за капиталови разходи на Община Сопот за 2023 година.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 367

Относно: Одобряване на изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: Трасе на кабел 20 kV за обект „фотоволтаична централа и трафопост“ за захранване на ПИ с КИ 68080.504.46 на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 366

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сопот по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, Инвестиция „Подкрепа за обновяване на сграден фонд“, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ по НПВУ, с проектно предложение „Устойчиво енергийно обновяване на административна сграда, находяща се на ул. „Иван Вазов“ №49, гр. Сопот“.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 365

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сопот по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, Инвестиция „Подкрепа за обновяване на сграден фонд“, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ по НПВУ, с проектно предложение „Устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за култура - сградата на НЧ „Иван Вазов – 1871“ - гр. Сопот“.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 364

Относно: Изменение на Решение №351, взето с поименно гласуване, с Протокол №57 от редовно заседание на Обшински съвет – Сопот, проведено на 31.01.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 363

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сопот по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, Инвестиция „Подкрепа за обновяване на сграден фонд“, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ по НПВУ, с проектно предложение „Устойчиво енергийно обновяване на административна сграда на община Сопот, изпълняваща функции на сектор „Местни данъци и такси“.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 362

Относно: Изменение на ПУП – ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 00480.501.252 по кадастрална карта, с. Анево, общ. Сопот,за който е отреден УПИ VI-Училище, кв. 17 по регулационния план на с. Анево, общ. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 361

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: Трасе на кабел 0,4 kV, захранващ ПИ с КИ 68080.259.508 по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 360

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сопот по процедура №BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или  обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, по подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с проект „Подобряване на енергийната ефективност на сграда - публична общинска собственост в община Сопот“.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 359

Относно: Връщане за ново обсъждане на Докладна записка с вх. №ДЗ-337/23.12.2022 г.

Писмо от Областен управител с вх. № ОС-70-2023#1 от 01.03.2023 г.

Относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 359, взето с Протокол № 59 от 21.02.2023 г. на Общински съвет - Сопот. 

Писмо от Областен управител с вх. № ОС-70-2023#3 от 21.03.2023 г.

Относно: Оспорване на Решение № 359, взето с Протокол № 58 от 21.02.2023 г. на Общински съвет - Сопот, върнато от областния управител за ново обсъждане от общинския съвет.

Заповед на Областен управител на област Пловдив с № АК-04-1/20.03.2023 г.

Относно: Оспорване на Решение №359, взето с Протокол №58 от 21.02.2023 г., сезиране на Административен съд - Пловдив за произнасяне по същество и отмяна на незаконосъобразното решение.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 358

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение №343, взето с поименно гласуване, с Протокол №57 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 31.01.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 357

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление вх. №С-676/31.01.2023 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.171.177 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. „Пайталка“, представляващ земеделска територия с променено предназначение, съгл. чл. 50 от ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 356

Относно: Одобряване на целеви разходи на Община Сопот за 2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 355

Относно: Приемане на частично разпределение на средствата за целевата субсидия за капиталови разходи на Община Сопот за 2023 година.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 354

Относно: Приемане на Спортен календар на Община Сопот за 2023 година.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 353

Относно: Приемане на Културен календар на Община Сопот за 2023 година.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 352

Относно: Предварително съгласие за извършване на процедура за изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на землищата на гр. Сопот и с. Анево, съобразно изработени проекти за следните обекти: яз. Сопот 2 (Мурла) ПИ 68080.104.109, яз. Анево 2 ПИ 00480.23.42  и яз. Анево 3 ПИ 00480.5.56.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 351

Относно: Подпомагане на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, на територията на Община Сопот, за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I", която ще се финансира със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 350

Относно: Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2023 г. по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 349

Относно: Изменение на ПУП - ПР за поземлен имот с идентификатор 68080.503.1167 по кадастрална карта, гр. Сопот, попадащ в УПИ V-1167, кв. 81 по регулационния план на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 348

Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение на актовете на Общински съвет – Сопот за периода: Юли - Декември 2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 347

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.463.531 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 346

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии за периода от м.юли 2022 г. до м.декември 2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 345

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект за ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-6516/16.12.2022 г. за УПИ 130.603 - за търговска и складова дейност, м. "Малкия друм", в землището на гр. Сопот, одобрен със Заповед №РД-09-66/05.02.2019 г. на Кмета на община Сопот, съответстващ на ПИ 68080.130.603 по КККР на гр. Сопот, представляващ земеделска земя с променено предназначение, съгласно Решение №4/24.04.2019 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1  от ЗОЗЗ и ПИ 68080.130.602, м. "Малкия друм" по КККР на гр. Сопот, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като разширение на действащи УПИ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 344

Относно: Изменение и допълнение на Решение №158, взето с Протокол №27 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 27.04.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 343

Относно: Промяна характера на собствеността от частна в публична общинска собственост за ПИ 68080.399.198, находящ се в гр. Сопот, местността „Бозалан“.

Писмо от Кмета с вх. №ДЗ-259#8 от 09.02.2023 г.

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение №343, взето с поименно гласуване, с Протокол № 57 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 31.01.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 342

Относно: Покана за закупуване на 400/634 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.459.84 по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 341

Относно: Кандидатстване на Община Сопот с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома“ на програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 340

Относно: Кандидатстване на Община Сопот с проект по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 339

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект за ПУП - ПРЗ и ПП,  Съгласно Заявление с вх.№ С-6517/16.12.2022 г. за поземлени имоти с идентификатори 68080.466.581 и 68080.466.582  по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. „Манастирски лозя“, представляващи земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 338

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект за ПУП - ПРЗ и ПП,  Съгласно Заявление с вх. №С-6294/08.12.2022 г. за поземлени имоти с идентификатори 68080.176.169, 68080.176.110, 68080.176.111, 68080.176.112 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. „Сарая“, представляващи земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 337

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение №331, взето с поименно гласуване, с Протокол №55 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 20.12.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 336

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2022 г.,  приет с Решение №267, взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 19.04.2022 г., актуализиран с Решение №279 от 28.06.2022 г., Решение №289 от 26.07.2022 г., Решение №298 от 27.09.2022 г., Решение №302 от 27.09.2022 г., Решение №303 от 27.09.2022 г., Решение №324 от 29.11.2022 г.,  Решение №327 от 29.11.2022 г., Решение №328 от 29.11.2022 г. и Решение №332 от 20.12.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 335

Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - Отливен канал ф1000 в ПИ 68080.130.528, ПИ 68080.71.128 и ПИ 68080.27.521 по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------