Община Сопот

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ 2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❗❗❗ ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.09.2023 г. ОТ 11:00 ч. В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА с. АНЕВО, НАМИРАЩА СЕ НА УЛИЦА „10-ТА“ № 4. ❗❗❗

Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на гараж с площ от по 23.56 кв. м., находящи се в ПИ 68080.503.1616, кв. 62, гр. Сопот /в междублоковото пространство/, съгласно издадена виза от главния архитект на община Сопот.

Качено: 07.08.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот:

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 68080.502.1596

Качено: 13.01.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------