Община Сопот

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Кметът на община Сопот Деян Дойнов уведомява членовете на етажните собствености, че на 25.01.2023 г. (сряда) от 17:30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ (Ритуалната зала) ще бъде разгледана докладна записка относно подпомагането на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради на територията на община Сопот за кандидатстването им по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I”, която ще се финансира със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.